Privacy en webwinkels

Belangenbehartiging en privacy

Om de klant centraal te kunnen stellen, deze op maat te bedienen en voor het leveren van goederen en diensten hebben webwinkels data nodig. Die data kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat verzamelde gegevens steeds gemakkelijker te delen en te gebruiken zijn, waardoor online privacy voortdurend in de belangstelling staat van de wetgever, beleidsmakers, onderzoekers en natuurlijk onze klanten. Belangrijk is daarbij het vinden van de juiste balans tussen commerciële doeleinden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van consumenten.

Coalitiepartners: bedrijfsleven dat persoonsgegevens verwerkt, VNO-NCW met name de Commissie Privacy, Ecommerce Europe, Industry Coalition for Data Protection (ICDP), Eurocommerce en meer incidenteel: consumenten- en (internet)vrijhedenorganisaties.

Actuele issues

De lobby: wat willen webwinkels

 • Privacyregels met een juiste balans tussen het verzamelen, behouden van gegevens en het maken van klantprofielen door webwinkels enerzijds en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de consument anderzijds
 • Meer vertrouwen bij de consument door transparantie, inzicht en controle over het gebruik van zijn gegevens en eenvoudig te hanteren toestemmingsmechanismen
 • Duidelijkere grenzen aan het gebruik van Big Data waar dat niet te rechtvaardigen privacyrisico’s met zich mee brengt
 • Een risk based approach: Hoe hoger het potentiële risico is op aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de klant, des te strenger de regels mogen zijn
 • Ruimte voor een pragmatische en op de praktijk afgestemde invulling van open normen en ruimte voor zelfregulering tussen webwinkels en organisaties wiens belang het beschermen van de e-privacy van consumenten is
 • Gelijke regels (maximum harmonisatie) en gelijke handhaving daarvan door toezichthouders, in alle EU-lidstaten
 • Geen interpretatieverschillen van de privacyregels door nationale rechters en toezichthouders

Resultaten

Zoals het spreekwoord zegt, heeft succes vele winnaars. Thuiswinkel.org heeft door samenwerking met andere partijen een belangrijke bijdrage geleverd aan de volgende resultaten op het thema privacy:

 1. Wijziging van de cookiewet met daarin een versoepeling van de informatieplicht en toestemmingseis voor cookies die geen of slechts geringe privacygevolgen hebben voor de betrokkene
 2. Onwerkbare regels Right to be Forgotten en Right to Data portability in het voorstel voor de Europese Privacy Verordening versoepeld tot respectievelijk; Right of Erasure en Right to Obtain Data
 3. Erkenning door Europees Parlement en Commissie in het voorstel voor de Europese Privacy Verordening dat voor het verwerken van normale persoonsgegevens geen expliciete toestemming meer is vereist en dat deze toestemming ook kan worden afgeleid uit een gedraging van de betrokken internetgebruiker, zoals bijvoorbeeld verder navigeren op de webpagina
 4. Proactief signaleren bij nationale en Europese overheid en stakeholders dat Big Data niet per se een privacy issue is, dat het niet altijd privacyrisico’s met zich brengt, maar eerder een innovatie- en mededingingsvraagstuk