Regeerakkoord: ruim baan voor digitalisering en innovatie

Categorie
Gepubliceerd op: 16 december 2021
Bijgewerkt op: 17 februari 2022
Geschreven door
Regeerakkoord Kabinet

Thuiswinkel.org is op hoofdlijnen tevreden met het nieuwe regeerakkoord en ziet groeikansen voor de digital commerce sector. Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org: “De coalitie blijft inzetten op het verdienvermogen van Nederland en geeft ruim baan aan digitalisering en innovatie. Onze e-commercesector laat al jaren enorme groei en potentie zien. Als we met alle stakeholders gezamenlijk onze schouders eronder zetten, kunnen we de sector, met voornamelijk sterke lokale spelers in vergelijking met het buitenland, laten groeien en duurzaam innoveren.” Thuiswinkel.org is blij met de extra aandacht voor digitalisering en duurzaamheid. Nu is het ook zaak om de ambities waar te maken en te zorgen dat het extra geld zo goed mogelijk benut wordt.

De digitale economie

Voor het eerst, in 2021, heeft een regeerakkoord een paragraaf over digitalisering. Ondanks de geruchten komt er geen minister voor Digitale Zaken. Thuiswinkel.org was nooit echt overtuigd van het nut van deze minister omdat digitalisering letterlijk alles raakt en elk ministerie werk moet maken van dit onderwerp. Digitaal moet, net zoals de Nederlandse taal en wiskunde, een basisvaardigheid zijn van elke Nederlander. Thuiswinkel.org maakt zich al jaren hard voor het terugdringen van digibetisme; de sociale digitale kloof moet geslecht worden. De aangekondigde herziening van het curriculum in het onderwijs moet dus ook een digitale component bevatten. Met een digitale paragraaf geeft het kabinet een gevoel van urgentie bij het complexe dossier digitalisering.

Het verdienvermogen van Nederland is één van de pijlers van dit regeerakkoord. De e-commercesector is een competitieve, internationale en innovatieve bedrijfstak. Niet langer nieuw en sinds de uitbraak van corona een centraal onderdeel van veel levens. De online verkoop van diensten en goederen valt of staat bij onze digitale infrastructuur. De aangekondigde investeringen worden door Thuiswinkel.org daarom positief ontvangen. Het kabinet gaat terecht mee in de Brusselse visie op platformen, mededinging en data.

Innovatie & cyber

Onze rol als digitaal knooppunt moet onderhouden worden en we zijn blij met de toegezegde stimulering van de nieuwe technologieën van morgen, maar ook in de basisinfrastructuur van vandaag. Het is daarom belangrijk dat het nieuwe kabinet vol inzet op kennis en innovatie (3% bbp – Lissabon doelstelling). Hiertoe wordt een fonds van € 5 miljard voor onderzoek en ontwikkeling opgezet. Thuiswinkel.org vindt het belangrijk dat ook mkb-bedrijven goede toegang hebben tot deze regelingen.

Continue innovatie in AI, Voice, hard- en software is ook voor de digital commerce van groot belang. Wat positief opvalt, is de aandacht voor de digitale identiteit. Het complexe en al jaren slepende dossier krijgt een volwaardige zin in het regeerakkoord. De komst van nieuwe regelgeving rondom de verkoop van goederen vraagt om adequate leeftijdsverificatie vanuit een digitale identiteit en de overheid dient dus hierin haar rol te pakken.

De overheid gaat ook extra inzetten op de schaduwzijde van de digitalisering. De internationale ketens worden versterkt om fraude en corruptie bij logistieke knooppunten aan te pakken. Deze investering in de douane past bij onze roep om versterking van de toezichthouders in het algemeen. Ook wordt er extra ingezet op het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Aanvallen, kwetsbaarheden en hacks kunnen zo beter aangepakt worden waardoor de robuustheid van onze sector versterkt wordt. Voor Thuiswinkel.org is de aankondiging van de brede meerjarige aanpak cybersecurity in de veiligheidsketen dus heel goed nieuws. Maar er moet maatwerk komen om de burger te beschermen en het tevens mogelijk te maken dat bedrijven zich tegen fraudeurs kunnen wapenen.

Duurzaamheid

We onderstrepen de ambitie van het kabinet om stevig in te zetten op een klimaat neutrale en circulaire economie en daarin de uitvoerbaarheid voor bedrijven voorop stelt. Zo scherpt de coalitie het CO2-reductiedoel voor 2030 aan tot ten minste 55%. De e-commercesector streeft ernaar om hierin koploper te zijn. Thuiswinkel.org roept bestaande initiatieven in de sector op om dit te behalen, te ondersteunen en te versterken, zoals Bewust Bezorgd. Extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën juichen we toe. Evenals een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. De overheid kan hierbij gebruiken maken van vele initiatieven die ondernemers al hebben en deze ondersteunen.

Infrastructuur

De goede logistieke infrastructuur van Nederland met haar fijnmazige bezorgopties staan aan het fundament van ons lokaal e-commerce succes. De investeringen in dit netwerk zijn bijzonder welkom. We missen in het regeerakkoord nog wel een visie op de snel groeiende ontwikkelingen rondom last mile bezorging, flitsbezorging en duurzame stadsbezorging. Een landelijke visie kan bijdragen aan het voorkomen van lokale versnippering en complexiteit.

Arbeidsmarkt & onderwijs

Een voorwaarde voor het ontsluiten van de hele potentie van digital commerce, zijn de benodigde vakmensen. Deze vakmensen ontbreken in de gehele economie. Het kabinet zet in op samenwerking om deze tekorten weg te werken. Wel vraagt Thuiswinkel.org zich af of er voldoende aandacht is voor (het aantrekken van) de hoger opgeleide digitale workforce, ook in combinatie met leven lang ontwikkelen. Thuiswinkel e-Academy is een goed voorbeeld van innovatie en zelf oplossend vermogen van onze sector. We verwachten van een nieuw kabinet meer ambitie en hulp aan organisaties en sectoren die moeite hebben om leven lang ontwikkelen te faciliteren. Bijvoorbeeld door structureel geld hiervoor ter beschikking te stellen.

Thuiswinkel.org vindt dat werken moet lonen, dus het is goed om te constateren dat het SER-akkoord grotendeels wordt overgenomen door het nieuwe kabinet. Dit gaat helpen mensen nieuwe zekerheden te geven en om ze van krimp- naar groeisectoren te brengen nu de economie verandert (denk aan digitalisering) en er sprake is van flinke krapte op de arbeidsmarkt. Het minimumloon gaat omhoog. Hierbij moeten conform het SER-advies de kansen voor banen aan de basis van de arbeidsmarkt goed worden bewaakt, ook in de regio.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp