Ondernemerschap en verdienvermogen centraal bij Hoofdlijnenakkoord

Gepubliceerd op: 16 mei 2024
Bijgewerkt op: 16 mei 2024
Tweede Kamerverkiezingen Binnenhof Den Haag 800X400

PVV, VVD, NSC en BBB zijn gekomen tot een hoofdlijnenakkoord “Hoop, Lef en Trots”, met daarin aandacht voor de zorgen van mensen en bedrijven. Grote thema’s als migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, woningbouw en landbouw staan centraal. Nadrukkelijk voor de online ondernemer komt de rol van ondernemerschap, vestigingsklimaat en stabiel beleid naar voren. Een goed signaal voor onze sector, want een gunstig ondernemersklimaat vormt de basis om te kunnen ondernemen en te investeren. Helaas ontbreekt de ambitie als het gaat om duurzamer ondernemen. Met de nieuwe regering gaan we graag aan tafel om verder te komen tot een stabiel en gunstig ondernemersbeleid, met oog voor duurzaam ondernemen. We bespreken hieronder een samenvatting van de meest relevante punten voor onze sector.

Verdienvermogen

Thuiswinkel.org is blij om te zien dat er aandacht is voor het verdienvermogen en het vestigingsklimaat van Nederland. Wij zijn het eens met de regeringspartijen dat een gezonde economie en florerende bedrijven noodzakelijk zijn voor de welvaart in Nederland. Een krachtig mkb en stabiele economie zijn hiervoor een voorwaarde. Ook schrijven de partijen terecht dat er direct actie nodig is: er is te veel knellende regelgeving.

Het tegengaan van regeldruk en het vermijden van nationale koppen is iets waar wij ons al lange tijd hard voor maken, het is goed om te zien dat dit terugkomt in het akkoord. In het bijzonder zijn we blij dat er in wetgeving en beleid rekening wordt gehouden met de gevolgen voor kleine ondernemers.

Energie- en klimaatbeleid

Over het algemeen lijkt de ambitie om duurzamer en circulair te ondernemen helaas te ontbreken. Het is van belang dat we nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving doelmatig gaan inpassen op nationaal niveau. De vraag is nu hoe het proces er verder uit zal gaan zien, zodat we daadwerkelijk stappen zetten richting de klimaatdoelen en alle gedane investeringen door bedrijven zich in de toekomst zullen uitbetalen.

Het nieuwe kabinet geeft aan vast te willen houden aan de bestaande klimaatdoelen en het bestaande beleid op het gebied van energie. Een belangrijke uitkomst, want vast blijven houden aan de gemaakte afspraken geeft duidelijkheid voor iedereen. Het is bijvoorbeeld fijn dat gekeken gaat worden naar het oplossen van het netcongestievraagstuk. Het is ook goed om te zien dat Invest-NL zal worden uitgebouwd tot een nationale investeringsinstelling die innovatie en duurzaamheid kan aanjagen, maar we maken ons tegelijkertijd wel zorgen over het beëindigen van het Groeifonds.

We hebben vragen rondom het voornemen om te onderzoeken of het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld. De ondernemer heeft behoefte aan stabiel beleid, dit geeft duidelijkheid en richting. Op de komst van zero-emissiezones zijn ondernemers zich nu volop aan  het voorbereiden, mogelijk uitstel zet de ondernemer die nu al heeft geïnvesteerd in elektrisch rijden op achterstand. Thuiswinkel maakt zich zorgen dat het stopzetten van subsidies voor de elektrificatie van de vloot, het huidige beleid op zero-emmissiezones lijkt te remmen.

Werken, arbeidsmigratie en onderwijs

Het nieuwe kabinet wil dat werken meer loont. Dit proberen ze te bereiken door een lastenverlaging op arbeid en verlaging van de marginale druk voor burgers. Dit is goed nieuws voor werknemers en werkgevers. Het maakt het interessanter om (meer) te gaan werken en zal de krapte op de arbeidsmarkt hopelijk verminderen. De wens om het mbo beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt zal hier ook aan bijdragen, iets waar Thuiswinkel.org zich ook al jaren hard voor maakt. Ook willen de partijen meer zekerheid op de arbeidsmarkt door onder andere de uitzendsector te reguleren en meer vaste contracten voor werknemers.

Als Thuiswinkel.org zijn we het helemaal eens met een stevige aanpak van misstanden met arbeidsmigranten en ook met grip krijgen op arbeidsmigratie in het algemeen. We moeten echter wel zorgen dat we in Nederland, waar krapte op de arbeidsmarkt nog altijd een probleem is, voldoende toegang houden tot de benodigde vakkrachten die bedrijven draaiende houden. Ook is en blijft technisch talent nodig voor innovatie en verduurzaming. We hebben ook nog vraagtekens bij de genoemde versterking van grenscontroles, die het vrij verkeer van personen, goederen en diensten niet mag belemmeren.

Volgende stappen

De komende tijd wordt cruciaal. De formateur gaat nu de portefeuilleverdeling en invulling van de posten binnen de regering regelen. Er zal nog over het hoofdlijnenakkoord gedebatteerd worden en vervolgens wordt het uitgewerkt in beleidsprogramma’s. Thuiswinkel blijft zich actief inzetten om er voor te zorgen dat nieuwe wetgeving en beleid, haalbaar en doelmatig is voor de e-commerce sector.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Maike Jansen 320 X 320

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp