5 november 2013

Herroeping van tijdens bedenktijd afgenomen diensten

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Consumenten kunnen volgens het geldend recht een op afstand overeengekomen dienst binnen 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst herroepen. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd (art. 7:46i lid 5 sub a BW). 

De Richtlijn Consumentenrechten, die in heel Europa zal gelden vanaf 13 juni 2014, brengt verandering in de zaak. Naast een verlenging van de bedenktijd naar 14 kalenderdagen (vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst), worden strengere eisen gesteld aan de uitsluiting van het herroepingsrecht voor op afstand gesloten diensten. Volgens het nieuwe artikel 6:230p sub d BW mag dit namelijk alleen als: “…de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.”

Het moment waarop het herroepingsrecht vervalt, verschuift onder de nieuwe regeling van het begin van de uitvoering van de dienst naar het moment waarop de dienst volledig is uitgevoerd (hetgeen bedoeld wordt met het nakomen van de overeenkomst). Wat onder volledige uitvoering wordt verstaan is nog onduidelijk en moet zich nog uitkristalliseren in de praktijk en rechtspraak. Er mag echter vanuit worden gegaan dat bij abonnementsdiensten en duurovereenkomsten, zoals een telefonie- of internetabonnement, het herroepingsrecht niet kan worden uitgesloten. Gewoonweg omdat deze diensten doorgaans niet volledig zijn verricht vóór het verstrijken van de bedenktijd. Dat is anders voor op afstand overeengekomen diensten die wel volledig binnen de bedenktijd kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de verhuur van zaken zoals gereedschap. De ondernemer kan de consument in het laatst genoemde geval diens herroepingsrecht ontnemen zodra deze de dienst volledig heeft afgenomen. Daarvoor geldt wel de nieuwe voorwaarde dat de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het van start gaan van deze dienst. 

Omdat het moment van aanvang van de dienst niet meer doorslaggevend is, ontstaat de mogelijkheid om ook een deels uitgevoerde of afgenomen dienst te herroepen. Daar staat echter tegenover dat de consument de kosten van het gedeelte van de dienst dat is uitgevoerd naar evenredigheid dient te vergoeden (toekomstig art. 6:230s sub 4 BW). Voorwaarde is wel dat de ondernemer de consument vooraf over deze kosten heeft geïnformeerd. Hoe deze informatieplicht en toestemmingseis in het bestelproces eruit komen te zien moet nog uit de praktijk blijken.