Er gaat, naar alle waarschijnlijkheid, wetgeving uit Europa komen die webshops verplicht om een herroepingsknop op hun website te plaatsen. Deze knop moet ervoor zorgen dat consumenten net zo makkelijk een op afstand gesloten contract kunnen herroepen als afsluiten. Onder contracten wordt ook de verkoop van goederen verstaan. Thuiswinkel.org vindt ook dat consumenten in staat moeten zijn om beroep te doen op hun herroepingsrecht, maar er zijn andere manieren om dit doel te bereiken.


Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten

De discussie rondom het implementeren van de herroepingsknop vindt plaats in de context van het wijzigen van de Consumentenrecht Richtlijn (2011/83/EU) betreffende de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten (2002/65/EG). In overweging 25 van deze Richtlijn wordt gesteld dat handelaren de consument de mogelijkheid moeten bieden om de overeenkomst via een daartoe voorziene knop te herroepen. Dit gaat veel verder dan de financiële diensten waartoe deze richtlijn ziet. Deze zal namelijk ook gelden voor de verkoop van producten.


Industry Letter

Na intensief contact met onze koepelorganisatie in Europa, Ecommerce Europe, is er een industry letter ondertekend. In deze brief staat onder andere dat zo’n ingrijpende maatregel, die de hele e-commercesector betreft, niet in deze Richtlijn over financiële dienstverlening behandeld dient te worden. Daarnaast verzoeken we via deze brief om ruimte te laten voor ondernemers om een eigen invulling te geven aan de manier waarop zij het herroepingsrecht uitoefenen. Deze ruimte is er nu en is geregeld in de Consumentenrechten Richtlijn. Er zijn veel verschillende diensten en aanbieders van producten waar verschillende herroepingsprocedures bij passen. Een one-size-fits-all benadering is niet ideaal in dit geval. Het is beter om de consument te informeren over het herroepingsrecht en dit geharmoniseerd te benaderen. Maar laat daarbij ruimte voor de ondernemer om de best-passende methode te kiezen. Dit leidt in de praktijk ook tot een prettigere ervaring voor de consument.

Fitness Check van het Consumentenrecht

Zoals gezegd lijkt de wijziging van de Richtlijn inzake verkoop op afstand van financiële diensten niet de beste manier om een herroepingsknop door te voeren. Daarnaast is de Commissie momenteel bezig is met een evaluatie van het digitale consumentenrecht. Zij onderzoekt of deze nog fit for purpose is. Dit lijkt ons inziens een logischere stap om na te gaan of er behoefte is aan een dergelijke knop. Er worden in de fitness check namelijk ook een impact assessment en consultatie gedaan. Hierdoor zou het duidelijk worden dat deze maatregel een enorme impact zal hebben op de ondernemers. Daarnaast ervaren wij niet dat er problemen zijn in de markt met het herroepingsrecht ten aanzien van producten.

Lees hier meer informatie over de fitness check.

Next steps

Er is een akkoord bereikt in de Europese Raad en er zal snel over gestemd worden in het Europees Parlement. Alles wijst erop dat het Parlement akkoord geeft op de wetswijziging. We zijn via onze koepel organisatie in gesprek met de rapporteur om de implementatie zo flexibel mogelijk te houden. Wij houden je op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar komt over de uitvoering en implementatie van deze knop.

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel