ACM consulteert leidraad DSA voor aanbieders online diensten

Categorie
Gepubliceerd op: 19 januari 2024
Bijgewerkt op: 19 januari 2024
Online Betalen

De EU heeft nieuwe regels opgesteld voor online aanbieders, waaronder de Digital Services Act (DSA). De DSA heeft als doel bij te dragen aan een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving. Als beoogd toezichthouder vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het belangrijk dat partijen die onder de DSA vallen zich goed voor kunnen bereiden op de nieuwe Europese regels. Daarom heeft de ACM een conceptleidraad opgesteld, die partijen helpt bij deze voorbereiding.

Partijen voor wie de DSA gaat gelden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 16 februari 2024 reageren op de conceptleidraad. Dat zijn partijen als online platforms, zoekmachines, marktplaatsen, internetproviders en hostingdiensten.

Waarom heeft de ACM een conceptleidraad opgesteld?

De ACM is de beoogde toezichthouder op de naleving van de verplichtingen uit de DSA. De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven en organisaties zich alvast goed kunnen voorbereiden op wat de DSA voor hen betekent en aan welke regels zij moeten voldoen. Uit verkennende gesprekken die de ACM voerde, bleek dat hier behoefte aan was. Als hulpmiddel heeft de ACM deze conceptleidraad opgesteld. In de leidraad worden handvatten gegeven over geschillenbeslechting, het omgaan met illegale inhoud, de bescherming van minderjarigen of het voorkomen van zogeheten dark patterns waarbij gebruikers moeilijker autonome keuzes kunnen maken.

Waarom consulteert de ACM deze conceptleidraad voor de DSA?

De ACM publiceert en consulteert de conceptleidraad omdat de verplichtingen voor digitale aanbieders veelomvattend en voor partijen nieuw zijn. De DSA kent een gelaagd regime van verplichtingen, wat betekent dat er voor de verschillende partijen die online diensten aanbieden, een of meerdere regels van kracht zijn. De ACM heeft daarom per type aanbieder handvatten geformuleerd. De leidraad moet aanbieders van online diensten helpen om processen zo in te richten, dat zij de verplichtingen uit de DSA zo goed mogelijk kunnen naleven.
Het is belangrijk om te weten of al deze verschillende partijen zo voldoende helderheid hebben om de regels na te leven.

Belang van nieuwe digitale wetgeving

De DSA maakt onderdeel uit van een pakket aan nieuwe Europese regelgeving over de digitale economie. De ACM juicht deze nieuwe wetgeving toe omdat deze bescherming biedt aan bedrijven en consumenten tegen bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie of illegale praktijken. De toekomstige rol van de ACM is erop gericht dat bedrijven de juiste maatregelen treffen om te zorgen voor een online omgeving die veilig en betrouwbaar is voor alle gebruikers. Zo kunnen we profiteren van de mogelijkheden van de digitale economie en de risico’s ervan beperken.

De DSA geldt in Nederland per 17 februari 2024. Vanaf dan moeten alle aanbieders die vallen onder de DSA voldoen aan de regels. De ACM gaat toezicht houden op aanbieders die gevestigd zijn in Nederland. De ACM is bevoegd om te handhaven op de DSA zodra de wet die dit regelt in werking treedt, naar verwachting in de loop van 2024. Zeer grote platforms en zoekmachines moeten zich al aan de DSA houden sinds 25 augustus 2023. De Europese Commissie wijst deze grote platforms en zoekmachines aan. De Europese Commissie houdt toezicht op de zeer grote platforms en zeer grote zoekmachines.

Zo dien je de zienswijze in

De Autoriteit Consument & Markt heeft een concept-leidraad gepubliceerd waarin staat uitgelegd hoe de ACM de regels interpreteert uit de Digital Service Act (DSA). Deze regels gelden voor aanbieder van online diensten.

Marktpartijen kunnen tot en met 16 februari op het concept reageren. De ACM verzoekt partijen om in hun reactie de volgende consultatievragen te beantwoorden:

  1. Wat is uw algemene zienswijze op de consultatie versie van de leidraad?
  2. Is er een artikel waar de ACM nu geen handvatten over geeft, waar u wel handvatten over zou willen krijgen? Zo ja, om welk artikel gaat dit en over welk onderdeel zou u meer duidelijkheid willen?
  3. Ziet u handvatten in deze Leidraad waarvan u denkt dat die niet goed stroken met de praktijk van aanbieders? Zo ja, om welke handvatten gaat dit en waarom niet?

Schriftelijke zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend of per post onder vermelding van “Consultatie DSA Leidraad” (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag; per e-mail: dsa@acm.nl

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp