Thuiswinkel.org levert input op circulaire wetsvoorstellen via EU-rapporteur

Categorie
Gepubliceerd op: 23 november 2023
Bijgewerkt op: 23 november 2023
Geschreven door
Circulaire Economie 800X400

Thuiswinkel.org heeft input gegeven op nieuwe circulaire wetsvoorstellen zoals groene claims, recht op reparatie, UPV-textiel, verpakkingen en het behouden van een gelijk speelveld. Onze visie op de uitvoerbaarheid van de wetsvoorstellen komt uitgebreid aan bod in het verslag van de EU-rapporteur Kiki Hagen (D66) dat gepubliceerd is op 31 oktober 2023.

Overkoepelend staat onze visie op een gelijk speelveld, want het is nagenoeg onmogelijk om eerlijk en duurzaam te concurreren rond een product zolang zeer laagwaardige en niet-circulaire producten uit derde landen, zoals China, de Europese markt op komen. Bovenal zijn we blij met de aandacht die de politiek heeft voor de uitwerking van de nieuwe circulaire wetsvoorstellen op het bedrijfsleven.


Wat doet een rapporteur?

Kiki Hagen is Europees rapporteur voor circulaire economie. Dit betekent dat ze voor de Europese voorstellen over circulaire economie (Right to repair, Green claims, Ecodesign-verordening en de Kaderrichtlijn afval ten aanzien van circulair textiel) nagaat wat de impact is voor Nederland. Onder meer rapporteert ze of de EU-regels geen onnodige belemmeringen vormen voor Nederlandse ambities. Als EU-rapporteur signaleert ze mogelijke knelpunten en kaart dit aan in Brussel, om lopende wetgevingsprocessen te sturen. Door de vervroegde Nederlandse verkiezingen bleek het niet mogelijk om het hele wetgevingstraject aan te blijven als rapporteur voor Hagen, daarom heeft ze haar verslag op 31 oktober 2023 aangeboden aan de Eerste Kamer.


Uitvoerbaar, duidelijk en concreet

Onderdeel van het verslag zijn de gesprekken met nationale stakeholders, waaronder Thuiswinkel.org, over de effecten en invloed van EU-regelgeving. Doel is om na te gaan hoe Europese regelgeving kan uitwerken voor het bedrijfsleven. Net als de rapporteur onderstrepen we de circulaire ambities die Europa neerlegt, en tegelijkertijd zijn we blij dat Hagen heeft geconstateerd dat de nieuwe duurzaamheidsregels wel uitvoerbaar, verduidelijkt en geconcretiseerd moeten worden.

Meer specifiek komt onze visie naar voren met betrekking tot groene claims, recht op reparatie, verpakkingen en een gelijk speelveld. Over groene claims vragen we ons met name af welke bewijslast nodig is om een claim te onderbouwen, en welk detailniveau dit moet hebben. De huidige onduidelijkheid resulteert in greenhushing en het vermijden van groene claims. Juridische zekerheid moet een oplossing bieden. Over verpakkingen zijn twee cruciale punten opgenomen: Enerzijds het missen van een duidelijke definitie voor een herbruikbare verpakkingen, anderzijds de noodzaak voor een uniforme meetmethode om de lege ruimte in verpakkingen te berekenen. Meer specifiek staat in het verslag: “Thuiswinkel.org pleit ervoor om deze ratio van 40% te laten gelden voor het gemiddelde van alle e-commercezendingen van een marktdeelnemer en niet per verpakkingseenheid.”

Tot slot zijn we content dat ook onze inspanning op het neerzetten van een standaard voor duurzame e-commerce naar voren komt. Op dit moment maken veel lidstaten eigen beleid, maar om een duurzame standaard voor e-commerce een succes te maken is een uniforme EU-standaard wenselijk en noodzaak.

Blijvend in gesprek om wetgeving uitvoerbaar te houden

Bovenal zijn we tevreden met de aandacht die de politiek heeft voor de uitvoerbaarheid van de nieuwe wetsvoorstellen op circulaire economie voor het bedrijfsleven. Ook in het vervolg blijft Thuiswinkel.org in gesprek met beleidsmakers om nieuwe wetgeving uitvoerbaar te maken voor de online ondernemer. Heb je vragen, eigen ervaringen of aanvullende opmerkingen die tot nu niet zijn meegenomen? We horen graag waar je tegenaan loopt.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp