24 oktober 2016

Per 1 december gaat het Bureau Kredietregistratie (BKR) eerder registreren

geld uit de wasmachine

Waar voorheen alleen kredieten met een hoogte boven 500 euro werden geregistreerd, geldt dat vanaf 1 december al voor kredieten met een kredietlimiet van 250 euro of hoger. Ook ligt de grens niet meer bij een looptijd van drie maanden maar wordt een krediet (met rente) van één maand al geregistreerd.

Het gaat om alle kredieten en leningen, onder andere persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcards en ook roodstand. Naast de ‘positieve’ registratie van kredieten zelf, worden ook betalingsachterstanden op kredieten en leningen (‘negatieve’ registratie) geregistreerd, waaronder ook hypotheekachterstanden. In de praktijk komt dat er nu al op neer dat bijna iedere volwassene in beeld is bij BKR. Veruit de meeste consumenten (91%) staan positief geregistreerd (dus zonder achterstanden).

Kredieten met een looptijd langer dan 1 maand maar korter dan 3 maanden vallen sinds kort onder de Wet financieel toezicht (Wft). Het BKR wil met deze aanpassing het kredietstelsel dus weer op de actuele wetgeving aan laten sluiten. Verder wordt met het bedrag van 250 euro aangesloten bij de grens waarvan de wetgever vindt dat inkomensgegevens moeten worden opgevraagd en een BKR-toets moet worden verricht. Door verlaging van de meldgrens zegt het BKR dat er op deze manier eerder inzicht komt in het stapelen van (kleine) schulden, waardoor mensen met schuldproblemen sneller geholpen kunnen worden.

Inzicht in het stapelen van kleine schulden

Thuiswinkel.org is hier altijd al een voorstander van geweest: inzicht in het stapelen van kleine schulden. Daardoor kunnen consumenten met schuldproblemen inderdaad eerder geholpen worden. Een voorbeeld: diverse leningen bij het op krediet kopen, bleven tot nu toe onder de 500 euro buiten zicht. Nu ligt de grens dus op 250 euro.

Als iemand een nieuw krediet of verhoging van een bestaand krediet aanvraagt van meer dan 250 euro, dan dient de geldverstrekker informatie op te vragen bij BKR. De geldverstrekker stelt zich daarbij de volgende vragen:

  1. Heeft de betreffende consument al ervaring met het aangaan van kredieten, en hoe is hij/zij in het verleden zijn verplichtingen nagekomen?
  2. Als er al lopende kredieten zijn, waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden, is het dan op basis van het inkomen en uitgaven van de betrokkene verantwoord om nieuwe kredieten te verstrekken, en hoe pakken die nieuwe verplichtingen dan uit?

Met behulp van de gegevens over inkomen en woonlasten en de registratie van kredieten en eventuele achterstanden bij BKR, kan de geldverstrekker zien wanneer een consument zijn verplichtingen aankan, en dat is een groot pluspunt bij het verkrijgen van nieuwe kredieten.Door uitbreiding van de registratie in BKR ontstaat dus een nog beter beeld van al die consumenten die bij BKR geregistreerd staan. Deze aanpassing is overigens niet zozeer het initiatief van BKR, maar vloeit voort uit aangescherpte wet- en regelgeving.

Helpen de aanpassingen ook om de schuldenproblematiek terug te dringen?

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en groeit nog steeds. Volgens onderzoek van het Nibud kost één huishouden met ernstige financiële problemen de samenleving 100.000 euro. Deze kosten komen voor rekening van de belastingbetaler. Ook leiden betalingsproblemen tot een maatschappelijk isolement en/of sociale problemen.

Op dit moment heeft maar liefst 1 op de 5 huishoudens te maken met problematische schulden. Los van het feit dat goede betalers baat hebben bij de uitbreiding, zal meer informatie ook helpen bij het terugdringen van de groeiende schuldenproblematiek. Mensen die betalingsproblemen hebben, stapelen vaak korte schulden. De wijziging voorkomt stapeling van onzichtbare, korte kredieten. Stapelen van kortlopende schulden leidt uiteindelijk in veel gevallen tot een groter schuldenprobleem.

Bron: BKR en RADAR Tros/Avro.