CSRD: wat betekent het voor jouw bedrijf en hoe neem je de eerste stap?

Gepubliceerd op: 20 februari 2023
Bijgewerkt op: 20 februari 2023
Geschreven door
Aardbol Op Zand

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangenomen door het Europees Parlement. Met ingang van 2024 gaan voor grote Europese bedrijven nieuwe regels gelden voor het rapporteren van duurzaamheid. Doel is de transitie naar een duurzame Europese economie te versnellen. Voor het mkb gaan de regels hoogstwaarschijnlijk in 2026 gelden. Begin alvast met de voorbereidingen zodat je weet wat je te wachten staat.

CSRD aangenomen door het Europese Parlement

De CSRD verplicht bedrijven tot een duurzaamheidsverslaglegging, naast hun financiële rapportage. De wetgeving gaat gefaseerd gelden voor organisaties. In 2024 wordt de CSRD van kracht voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

 • meer dan 250 werknemers;
 • meer dan € 40 miljoen omzet per jaar;
 • meer dan € 20 miljoen op de balans.

De bedrijven dienen te rapporteren over boekjaar 2023. Voor het mkb gaat de CSRD-wetgeving gelden vanaf 2026, over boekjaar 2025.

Rapporteren over duurzaamheid verplicht

Inhoudelijk is een aantal zaken over de CSRD bekend. Zo verplicht de CSRD bedrijven om Environmental, Social en Governance (ESG)-cijfers in hun jaarverslag te overleggen en deze te koppelen aan een strategie. Daarom dienen organisaties ook inzicht te hebben in de ESG-data van toeleveranciers en ketenpartners. Zo krijgen ook kleinere ondernemingen, door de ketenwerking via de grotere ketenpartners, al te maken met eisen van de CSRD. Ook is bekend dat een gemeenschappelijke set aan rapportagestandaarden wordt verplicht in heel Europa, en dat de inhoud en impact van de duurzaamheidsrapportage onafhankelijk beoordeeld wordt. Door een goede implementatie kan de CSRD bijdragen aan verdere verduurzaming en meer toekomstbestendigheid van de Europese economie.

Handvatten om de eerste stap te zetten

Verder liggen de exacte regels over hoe je moet rapporteren nog niet vast. Wel is het raamwerk eind 2022 vastgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Zo moeten bedrijven risico’s in kaart brengen, bepalen welke duurzaamheidsthema’s voor hen van belang zijn, doelstellingen formuleren én rapporteren over hun prestaties. De CSRD brengt dus een grote regeldruk met zich mee. Hieronder staan een aantal handvatten om voorbereidingen mee te treffen.

 • Stakeholderanalyse
  De CSRD verplicht bedrijven om de wensen van stakeholders in kaart te brengen, omdat stakeholders organisaties beïnvloeden en uit hun wensen en acties risico’s kunnen ontstaan.
 • Dubbele materialiteit
  Dit betekent dat organisaties de ESG vanuit twee verschillende perspectieven moeten benaderen. Enerzijds vanuit de mogelijke positieve en negatieve impact van de organisatie en hun keten op het milieu en de maatschappij (inside-outperspectief). Anderzijds door het materiële effect van duurzaamheidsgerelateerde risico’s, externe ontwikkelingen en hun invloed op prestaties van hun bedrijf vast te stellen (outside-inperspectief).
 • In kaart brengen van ESG-thema’s
  Naast de bedrijfsspecifieke ESG, zijn er een aantal generieke ESG-thema’s waarover rapportage is verplicht voor alle bedrijven (zie tabel 1). Per thema wordt verwacht dat bedrijven informatie verschaffen over het beleid, de gestelde doelen, de actieplannen en de middelen die zij vrijmaken om hier invulling aan te geven. Het doel is om voortgang meetbaar en inzichtelijk te maken. Naast deze verplichte generieke thema’s komt er in 2023 een set aan specifieke thema’s en indicatoren voor bepaalde sectoren.

Tabel 1. Generieke ESG thema’s.

Voor bedrijven kan het een eerste stap zijn om de huidige situatie met de vereisten van de gewenste situatie te vergelijken. Zo krijg je inzicht in de nog te nemen stappen om aan de CSRD te voldoen. Daarna kun je samen met stakeholders kijken welke onderwerpen voor hen van belang zijn.

Download hier meer informatie over de richtlijn

De precieze standaarden waar je aan moet voldoen volgen later in 2023. Over de exacte regels berichten we wanneer ze bekend zijn.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp