Welke informatie moet ik verstrekken voordat ik een product verkoop?

Als jouw aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, dan moet dit in het aanbod vermeld staan. 

Verder moet het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevatten. Dat betekent dat de beschrijving voldoende gedetailleerd moet zijn zodat de consument een goed idee van het product kan krijgen. 

Afbeeldingen moeten een waarheidsgetrouwe weergave zijn. 

Daarnaast moet ieder aanbod in ieder geval onderstaande informatie bevatten: 

 • de prijs, inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  
 • het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinden; 
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;  
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen je de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand wanneer de kosten van het gebruik van het gebruikte communicatiemiddel worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief (bijvoorbeeld de kosten van een betaald telefoonnummer voor klantenservice); 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de eventuele gedragscodes waaraan je je hebt onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
 • in geval van een duurtransactie (bij voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten): de minimale duur van de overeenkomst.