Moet ik een Kamer van Koophandel-nummer vermelden op mijn webshop?

Ja, dat moet.

De Handelsregisterwet (Hrw) verplicht in Nederland gevestigde rechtspersonen of ondernemingen en rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben, om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In het register wordt aan de onderneming een uniek nummer toegekend - het zogenaamde KvK-nummer. Onder dat nummer worden opgenomen:

  • de handelsna(a)m(en);
  • de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging van de onderneming;
  • degene aan wie de onderneming toebehoort;
  • de vestigingen van de onderneming.

Artikel 27 Hrw verplicht alle ingeschreven ondernemingen of rechtspersonen om het KvK-nummer te vermelden in alle van die onderneming of rechtspersoon uitgaande brieven (ook e-mails), orders, facturen, offertes en andere aankondigingen. Dit geldt zowel voor B2B- als B2C-communicatie. De wet maakt een uitzondering voor reclameboodschappen. Daarin hoeft het KvK-nummer niet te worden vermeld.

Het niet naleven van de verplichting om het KvK-nummer te vermelden is een economisch delict (art. 1 sub 4 WED). Het is een overtreding die wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (dat wil zeggen ten hoogste €19.000,-). Hetzelfde geldt voor het niet naleven van de verplichting om je in te schrijven in het handelsregister.