Hoe kan de consument gebruikmaken van zijn herroepingsrecht bij producten of diensten?

De consument kan een overeenkomst (behoudens de uitzonderingen die er zijn) gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Je mag de consument wel naar een reden vragen, maar de consument niet verplicht om deze te geven. Deze termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aanwezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Deze termijn is anders als het een overeenkomst betreft voor het regelmatig leveren van producten (bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift): dan gaat de termijn in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Hoe werkt het herroepingsrecht bij diensten of digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd?

De consument kan deze diensten gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Je mag de consument wel naar een reden vragen, maar de consument is niet verplicht deze te geven. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Hoe kan een consument de herroeping melden?

Binnen de bedenktermijn kan de consument de herroeping melden door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.

Download het modelformulier voor herroeping