Product-, prijs- en bedrijfsinformatie

Op deze pagina vind je antwoorden op de belangrijkste vragen rondom product-, prijs- en bedrijfsinformatie.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via redactie@thuiswinkel.org, zodat we samen tot een antwoord kunnen komen.

  • Als het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen groot is, dan kan er sprake zijn van een kennelijke vergissing. De consument had kunnen of moeten weten dat het aanbod niet klopte.

   De consument heeft de plicht om verder te onderzoeken of de prijs wel overeenkomt met de wil van de verkoper. Dit wordt ook wel onderzoeksplicht genoemd. Dit kan per e-mail of per telefoon gebeuren.

   Als het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen groot is, dan kan er dus sprake zijn van een kennelijke vergissingen. Daarbij is ook van belang dat het artikel niet als bijvoorbeeld een ‘superaanbieding’ is gebracht.

   Je kunt een verwijzing maken naar de inmiddels bekende OTTO zaak (LJN: BC2420, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0700350). Hierbij vond de rechter ook dat het prijsverschil met soortgelijke producten, waarvan de gangbare prijs vele malen hoger is, wel erg groot was en er dus sprake was van een duidelijke vergissing. Juridisch gezien is er dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen, aldus de rechter.

   Ook kun je verwijzen naar artikel 4 lid 2 van de algemene voorwaarden:

   Artikel 4 - Het aanbod
   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
   nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
   digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
   beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
   maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
   producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
   aanbod binden de ondernemer niet.

  • Ja, voordat de consument het bestelproces ingaat, moet je duidelijk vermelden welke extra kosten de consument moet maken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld:

   • verzend- en betaalkosten (bijvoorbeeld bij een creditcard)
   • poliskosten
   • afsluitprovisies
   • administratiekosten
   • boekingskosten

   Het komt erop neer dat je de consument goed informeert over eventuele bijkomende kosten vóórdat de consument overgaat tot bestelling.

  • Ja, dat moet.

   De Handelsregisterwet (Hrw) verplicht in Nederland gevestigde rechtspersonen of ondernemingen en rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben, om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

   In het register wordt aan de onderneming een uniek nummer toegekend - het zogenaamde KvK-nummer. Onder dat nummer worden opgenomen:

   • de handelsna(a)m(en);
   • de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging van de onderneming;
   • degene aan wie de onderneming toebehoort;
   • de vestigingen van de onderneming.

   Artikel 27 Hrw verplicht alle ingeschreven ondernemingen of rechtspersonen om het KvK-nummer te vermelden in alle van die onderneming of rechtspersoon uitgaande brieven (ook e-mails), orders, facturen, offertes en andere aankondigingen. Dit geldt zowel voor B2B- als B2C-communicatie. De wet maakt een uitzondering voor reclameboodschappen. Daarin hoeft het KvK-nummer niet te worden vermeld.

   Het niet naleven van de verplichting om het KvK-nummer te vermelden is een economisch delict (art. 1 sub 4 WED). Het is een overtreding die wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (dat wil zeggen ten hoogste €19.000,-). Hetzelfde geldt voor het niet naleven van de verplichting om je in te schrijven in het handelsregister.

  • Als jouw aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, dan moet dit in het aanbod vermeld staan. 

   Verder moet het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevatten. Dat betekent dat de beschrijving voldoende gedetailleerd moet zijn zodat de consument een goed idee van het product kan krijgen. 

   Afbeeldingen moeten een waarheidsgetrouwe weergave zijn. 

   Daarnaast moet ieder aanbod in ieder geval onderstaande informatie bevatten: 

   • de prijs, inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van aflevering;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  
   • het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinden; 
   • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;  
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen je de prijs garandeert; 
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand wanneer de kosten van het gebruik van het gebruikte communicatiemiddel worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief (bijvoorbeeld de kosten van een betaald telefoonnummer voor klantenservice); 
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
   • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
   • de eventuele gedragscodes waaraan je je hebt onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
   • in geval van een duurtransactie (bij voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten): de minimale duur van de overeenkomst.
  • Bepalingen waarin je stelt geen garanties te bieden op werking van de site, of de juistheid van de gegevens, zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor opmerkingen waarin gesteld wordt dat de klant geen rechten kan ontlenen aan de website/de inhoud van de website. 

   De informatie op jouw website is een onderdeel van het aanbod en kan uiteraard wél als bindend worden ervaren. Dat houdt in dat de gegevens geacht worden juist te zijn en dat de klant hier uiteraard rechten aan kan ontlenen.

  • Een webwinkel hoeft geen disclaimer te hebben. 

   Veel zaken die in disclaimers staan zijn al wettelijk geregeld. Indien je wenst, mag je uiteraard wel een disclaimer hanteren op jouw website. Let er wel op dat je niets mag uitsluiten in de disclaimer. Bijvoorbeeld uitsluiting van aansprakelijkheid en/of beperkingen stellen ten opzichte van consumenten.

  • Dat ligt eraan.

   Als je in jouw aanbod een geldigheidsduur hebt vermeld, mag je jouw prijzen binnen deze termijn niet verhogen, tenzij het gaat om een wettelijke wijziging van btw-tarieven.

   Je mag enkel variabele prijzen aanbieden wanneer het gaat om producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar je geen invloed op hebt. Wanneer dit het geval is, moet je dit bij het aanbod vermelden.

   Wanneer een overeenkomst  is gesloten, maar het product of de dienst nog niet geleverd is, mag de prijs van het aangekochte product of de dienst gedurende 3 maanden niet worden gewijzigd. Na deze 3 maanden mag je de prijs alleen wijzigen wanneer dat duidelijk vóór het sluiten van de overeenkomst was aangegeven. Bovendien moet de consument het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden wanneer hij niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs. 
   Bovenstaande geldt niet als de prijswijziging een gevolg is van een wettelijke maatregel. 

  • Nee, je dient na te komen wat er overeengekomen is.

  • Ja, dat mag, maar dit moet wel duidelijk worden vermeld. 

   Overeenkomsten kunnen zich over een langere periode uitstrekken. Zij hebben een bepaalde looptijd of over de looptijd is niets afgesproken. Als er niets over is afgesproken dan mag de opzegtermijn voor de consument maximaal één maand bedragen. 

   Overeenkomsten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan mogen een maximale looptijd van twee jaar hebben en eindigen in beginsel, zonder dat partijen iets hoeven te doen, door het verstrijken van de looptijd. 

   Je kunt bij het aangaan van de overeenkomst voor bepaalde duur ook afspreken dat deze stilzwijgend zal worden voortgezet als de consument niet voor het einde van de termijn te kennen heeft gegeven de oorspronkelijke overeenkomst niet te willen voortzetten. In dat geval wordt de overeenkomst van onbepaalde duur, met een opzegtermijn van maximaal een maand.

  • Op een factuur moeten bepaalde verplichte gegevens te staan. Een incorrecte factuur kan ertoe leiden dat de afnemer geen btw-aftrek wordt toegestaan. De afnemer heeft dan ook recht op herstel en correctie indien de factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet.

   Artikel 35a van de Wet op de Omzetbelasting bepaalt dat een factuur, ook een digitale, de volgende gegevens moet bevatten:

   • (bedrijfs)naam, adres, btw- en KvK-nummer van leverancier;
   • een uniek volgnummer en aanmaakdatum factuur;
   • naam en adres afnemer;
   • een omschrijving en het aantal van de geleverde goederen of diensten;
   • de datum waarop, of het tijdvak waarin, de goederen of diensten zijn geleverd;
   • het factuurbedrag exclusief btw;
   • het btw-tarief en btw-bedrag.

   Vereenvoudigde factuur

   Er gelden uitzonderingen op deze verplichtingen. Dan kan worden volstaan met een zogenaamde vereenvoudigde factuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleine bedragen tot €100,-, margegoederen, acceptgiro’s, voorschotnota’s, reisbureaus of levering van meerdere (gelijksoortige) goederen of diensten.

   Een vereenvoudigde factuur bevat naast het factuurbedrag de volgende gegevens:

   • factuurdatum;
   • bedrijfsnaam en adres van leverancier;
   • een omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
   • het btw-bedrag;
   • een verwijzing naar een eventuele oorspronkelijke factuur.

   Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel.

  • Ja, dat moet.

   Een afbeelding moet een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het aangeboden product of dienst. 

   Wanneer er sprake is van een 'kennelijke vergissing' of fout in het aanbod, dan kun je de webwinkel hier echter niet aan houden.