Statuten van Thuiswinkel.org

Statuten Thuiswinkel.org

Download de statuten (pdf)

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Thuiswinkel.org. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede.

DOEL

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van in Nederland werkzame bedrijven op het gebied van digitale verkoop van goederen, diensten en digitale inhoud in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
2. De vereniging streeft dit doel na door:
- het treffen en bevorderen van maatregelen die het aanzien van en vertrouwen in digitale verkoop en dienstverlening verhogen;
- het treffen en bevorderen van maatregelen die van belang zijn voor de profilering van de leden;
- het breed verspreiden van gegevens over digitale verkoop en dienstverlening in Nederland;
- het bevorderen van zelfregulering door het al dan niet tezamen met relevante anderen opstellen en vaststellen van gedragsregels, richtsnoeren en normen en het bewerkstelligen van naleving ervan;
- het promoten van de digitale verkoop en dienstverlening;
- het (laten) doen van publicaties;
- het samenwerken met andere binnenlandse en buitenlandse organisaties, die zich in meer of mindere mate met gelijke onderwerpen bezighouden en/of vergelijkbare doelstellingen nastreven;
- het actief betrokken zijn bij de totstandkoming van relevante nationale en internationale wet- en regelgeving;
- andere wettelijke middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel.
3. De vereniging kan haar doel mede nastreven door het oprichten van, deelnemen in en samenwerken met andere rechtspersonen met een soortgelijk doel.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

1. De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:
a. B2C-lidmaatschap, voor bedrijven welke zich bezighouden met de digitale verkoop en/of levering aan consumenten van goederen, diensten en/of digitale inhoud;
b. B2B-lidmaatschap, voor bedrijven welke zich bezighouden met de digitale verkoop en/of levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud aan bedrijven of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. Geassocieerd lidmaatschap, voor organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de digitale verkoop van producten, diensten en/of digitale inhoud, maar niet zelfverkopen aan consumenten of bedrijven.
Waar in de statuten en reglementen gesproken wordt van leden, worden daaronder alle leden verstaan, tenzij expliciet anders bepaald. 
Alleen B2C- en B2B-leden zijn leden in de zin van de wet.
2. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt ingediend bij het secretariaat van de vereniging onder de in het huishoudelijk reglement genoemde voorwaarden.
3. Het besluit over toelating tot het lidmaatschap wordt genomen door het bestuur. 
4. Tegen het besluit van het bestuur inzake de aanvraag van een lidmaatschap staat voor de betrokkene beroep open bij de Stichting Certificering, statutair gevestigd te Ede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09170118(hierna te noemen: Stichting Certificering) overeenkomstig de door de Stichting Certificering vastgestelde procedure.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. indien een lid natuurlijk persoon overlijdt;
b. door opzegging door het lid, welke opzegging uitsluitend kan geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden;
c. door opzegging door de vereniging in de vorm van een besluit van het bestuur:
i. indien een lid natuurlijk persoon: surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, een verzoek wordt gedaan tot onder curatele stelling van een natuurlijk persoon, een bewind door de rechter over het vermogen van een natuurlijk persoon wordt ingesteld, dan wel indien de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de natuurlijk persoon van toepassing wordt;
ii. indien een lid rechtspersoon: ophoudt te bestaan, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden;
iii. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten in deze statuten gesteld voor het lidmaatschap te voldoen, bij het niet tijdig voldoen van de contributie; alsmede
iv. wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te doen voortduren;
d. in de gevallen als hiervoor onder i., ii., iii. en iv. bedoeld, kan het lidmaatschap van een lid door de vereniging met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder inachtneming van een opzegtermijn;
e. door met redenen omklede en schriftelijk medegedeelde ontzetting namens de vereniging door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
f. onverminderd het bepaalde onder c. van dit lid, door fusie van een lid-rechtspersoon, waarbij de rechtspersoon ophoudt te bestaan; het lidmaatschap gaat in dit geval slechts over op de verkrijgende rechtspersoon indien het bestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkenen daartoe besluit.
2. Tegen het besluit van het bestuur tot beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of ontzetting van het lidmaatschap als bedoeld in het eerste lid onder c en d van dit artikel, kan bezwaar worden aangetekend bij het bestuur. 
Tegen het besluit van het bestuur op het bezwaar met betrekking tot opzegging, staat beroep open bij de Stichting Certificering, overeenkomstig de door de Stichting Certificering vastgestelde procedure.
3. Tegen het besluit van het bestuur op het bezwaar met betrekking tot ontzetting, staat beroep open bij de Stichting Certificering, overeenkomstig de procedure opgenomen in het huishoudelijk reglement.
4. Hangende het bezwaar bij het bestuur tegen het besluit van het bestuur tot beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of ontzetting van het lidmaatschap als bedoeld in het eerste lid onder c en d van dit artikel of het beroep tegen het besluit tot opzegging of ontzetting namens de vereniging bij de Stichting Certificering, is het lid geschorst. Gedurende de periode dat het lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.
5. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden nadere regels gesteld met betrekking tot de beëindiging van het lidmaatschap.

VERPLICHTINGEN LEDEN / SANCTIES

Artikel 5

1. Alle leden verplichten zich ertoe het bepaalde in de wet, statuten, huishoudelijk reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen besluiten, overeenkomsten en/of reglementen na te leven. Zij zullen in hun bedrijfsvoering zowel naar afnemers als naar concurrenten/aangesloten leden de nodige zorgvuldigheid betrachten. 
Eveneens verplichten de leden zich te onderwerpen aan de bepalingen, opgesteld door belangenorganisaties waar de vereniging bij aangesloten is en waaraan de vereniging zich gebonden heeft.
2. Bij niet-naleving van het bepaalde in statuten, huishoudelijk reglement of andere rechtsgeldig tot stand gekomen besluiten, overeenkomsten en/of reglementen, dan wel indien het bestuur één of meer klachten bereiken over de wijze waarop een lid zijn bedrijf uitoefent, is het bestuur bevoegd maatregelen tegen het betrokken lid te nemen, met in achtneming van het daartoe voorziene in het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur kan de volgende maatregelen nemen: 
- berisping en/of geldboete;
- schorsing van het lidmaatschap en/of geldboete; 
- ontzetting uit het lidmaatschap.
Het maximumbedrag van de geldboete is gelijk aan de jaarcontributie die geldt voor de hoogste contributieklasse, tenzij in het betreffende reglement in een ander maximum wordt voorzien.
4. Elk lid is gerechtigd tegen een voor hem ongunstige beslissing ter zake van een berisping, schorsing en/of geldboete als bedoeld in het vorige lid, bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Tegen het besluit van het bestuur op het bezwaar, staat beroep open bij de Stichting Certificering overeenkomstig de door de Stichting Certificering vastgestelde procedure.
5. Wijzigingen in de hoogte van de contributie, de contributiestructuur en/of de contributiegrondslag worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
6. Elk lid dat onder een bij het lidmaatschap behorende geschillenregeling valt, is verplicht om in voorkomende gevallen het klachtengeld aan de vereniging te voldoen. De gronden voor en hoogte van het klachtengeld wordt vastgesteld door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen van ten minste vijf en ten hoogste elf. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum aantal is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 
3. Bestuursleden kunnen zowel uit als buiten de leden worden benoemd, met dien verstande dat als bestuursleden uitsluitend in aanmerking komen:
a. directie- of bestuursleden van leden; en
b. personen die omwille van hun maatschappelijke en/of zakelijke verdiensten toegevoegde waarde kunnen hebben voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
4. Het bestuurslidmaatschap is in principe onbezoldigd. In individuele gevallen kan het bestuur besluiten om aan een bestuurslid een financiële tegemoetkoming toe te kennen.
5. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op niet bindende voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur zal bij zijn voordracht voor bestuurskandidaten – naast de persoonlijke kwaliteiten van de bestuursleden – zoveel als mogelijk rekening houden met een evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren binnen de B2C- en B2B-leden.
6. De voorzitter en de penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
7. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en verdeelt zelf intern de bevoegdheden onder zijn leden.
8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
9. Elk bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering, onder opgaaf van reden, worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
10. Elk bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst bij besluit genomen met algemene stemmen van alle overige bestuursleden. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door de algemene ledenvergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
11. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in het huishoudelijk reglement van toepassing.
12. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging. De betreffende bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere bestuurder(s). Wanneer alle bestuurders of de enig bestuurder een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld hebben/heeft, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.
13. Het bestuur stelt een voorstel op voor een huishoudelijk reglement en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
14. Het bestuur ziet toe op de naleving van hetgeen in Statuten, reglementen en besluiten van de algemene ledenvergadering is bepaald.
15. Het bestuur kan een of meer van de haar in deze Statuten of het huishoudelijk reglement toegekende bevoegdheden delegeren aan een of meer daartoe door het bestuur aangewezen bestuursleden, het dagelijks bestuur, de directie of de Stichting Certificering.
16. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- indien een bestuurslid niet herbenoemd wordt;
- indien een bestuurslid tussentijds zijn bestuurslidmaatschap beëindigt;
- indien een bestuurslid conform artikel 6, lid 9 ontslagen is;
- bij een bestuurslid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub a: indien hij ophoudt lid van directie of bestuur te zijn van een B2C- of B2B-lid.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 7

1. Het bestuur heeft de mogelijkheid uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen.
2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door ten minste de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de penningmeester.
3. Het dagelijks bestuur draagt met de directie zorg voor de afwikkeling van de dagelijkse gang van zaken.
4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het dagelijks bestuur is het bepaalde in het huishoudelijk reglement van toepassing.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 8

1. Het bestuur heeft de mogelijkheid een raad van advies in te stellen. 
De leden daarvan worden voor een periode van vier jaar benoemd door het bestuur en zijn onbeperkt herbenoembaar.
Het bestuur kan besluiten de raad van advies weer op te heffen.
2. Leden van de raad van advies worden benoemd omwille van hun expertise op één of meer van de gebieden die tot de kerndoelstelling van de vereniging behoren.
3. De raad van advies dient het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies ter zake van het door te vereniging te voeren beleid.
4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van de raad van advies is het bepaalde in het huishoudelijk reglement van toepassing.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 9 - Bevoegdheden

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 10 - Bijeenroeping

1. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden waar en wanneer het bestuur zulks wenselijk oordeelt, of wanneer het bestuur daartoe door de wet, de Statuten, het huishoudelijk reglement of andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen verplicht is.
2. Algemene ledenvergaderingen vinden voorts plaats in geval ten minste één tiende der B2C- en B2B-leden het verlangen daartoe door middel van een aan het bestuur gericht schriftelijk verzoek te kennen geeft, met opgaaf van de te behandelen punten. Indien het bestuur aan een zodanig verlangen niet binnen veertien dagen na dato van het hier bedoelde schrijven gevolg heeft gegeven, hebben deze leden de bevoegdheid zelf tot oproeping van de vergadering over te gaan, zulks onder inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. In dat geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan indien het verzoek per elektronische post is gedaan.
3. De algemene ledenvergadering wordt door de directie geconvoceerd met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. In uitzonderingsgevallen – zulks ter beoordeling van het bestuur – kunnen vergaderingen ook op een kortere termijn worden bijeengeroepen. De agenda dient steeds in de convocatie te worden vermeld. Indien ter zake de algemene ledenvergadering nadere stukken ter beschikking dienen te worden gesteld kan dat geschieden langs elektronische weg, indien de leden hiermee hebben ingestemd.
Indien het lid hiermee instemt kan de bijeenroeping geschieden door een langs elektronisch weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
4. Alle conform de Statuten aan de algemene ledenvergadering voorbehouden beslissingen aangaande het bestuur worden als afzonderlijk agendapunt aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

Artikel 11 - Inwendige orde

1. Alle leden hebben recht van toegang tot de algemene ledenvergaderingen en kunnen daarin het woord voeren met betrekking tot alle zaken welke aan de orde zijn.
2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, of indien ook deze afwezig is, door een ander  bestuurslid of de directeur.
3. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter algemene ledenvergadering en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
In het huishoudelijk reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien daarvan gebruik wordt gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Artikel 12 - Goedkeuring

1. Aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn onderworpen:
a. de begroting van inkomsten en uitgaven;
b. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen en vennootschappen;
c. vaststelling van het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen der vereniging, alsmede de eventuele wijzigingen daarvan; alsmede;
d. de rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven;
e. de regels, krachtens welke de contributie zal worden vastgesteld;
f. de vaststelling van de hoogte van de contributie;
g. al die handelingen en besluiten waarvoor de goedkeuring door de algemene ledenvergadering dwingend is voorgeschreven.
2. Behoudens spoedeisende gevallen is het bestuur verplicht de goedkeuring te vragen vóórdat het besluit wordt genomen dan wel de (rechts)handeling wordt verricht.

Artikel 13 - Besluiten

1. Ter vergadering kunnen door de aanwezige casu quo vertegenwoordigde B2C- en B2B-leden rechtsgeldige besluiten worden genomen.
2. Een lid kan zich ter vergadering door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht waarvan de geldigheid ter beoordeling is van de voorzitter van de vergadering. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 
Een lid kan maximaal namens twee andere leden als vertegenwoordiger optreden.
3. Over onderwerpen die niet in de convocatie zijn vermeld, kunnen slechts door de leden bindende besluiten worden genomen, indien alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Tenzij anders in deze Statuten is bepaald, worden besluiten genomen bij meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 14 - Stemmen

1. Door of namens ieder B2C- en/of B2B-lid kan één stem worden uitgebracht. Geassocieerde-leden hebben geen stem.
2. Stemming geschiedt mondeling. Op verzoek van ten minste een kwart van de vertegenwoordigde leden zal stemming evenwel schriftelijk plaatsvinden.
3. Blanco stemmen of stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Bij stemming over personen is gekozen hij, die ten minste één stem meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Is aan dit vereiste niet voldaan, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, op wie bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht. Bij herstemming is alsdan gekozen, hij, die het grootste aantal stemmen heeft verkregen. Indien ook na herstemming de stemmen staken zal door het lot worden beslist.
5. Een lid is bevoegd zijn stem via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. In het huishoudelijk reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

DIRECTIE

Artikel 15

1. Het bestuur stelt een directie aan. De directie bestaat uit één of meer natuurlijke- of rechtspersonen. Indien een rechtspersoon als directeur wordt aangesteld, zal deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden die de functie vervult.
2. De directie heeft tot taak:
- het terzijde staan van het bestuur en uitvoering geven aan het beleid;
- leiding geven aan het secretariaat en het beheren van de geldmiddelen;
- het onderhouden van de contacten met externe organisaties en pers.
3. Een door de directie afgevaardigd directielid fungeert als secretaris van het bestuur, met dien verstande dat hij geen stemrecht heeft doch enkel een adviserende bevoegdheid.
4. De directie betracht bij haar werkzaamheden onpartijdigheid en houdt de zaken en bedrijfsgeheimen, waarvan zij kennisneemt, alsmede die gegevens welke haar door een lid vertrouwelijk zijn meegedeeld, geheim. Op deze plicht zal zij zich zo nodig tegenover de algemene ledenvergadering en de bestuursleden moeten beroepen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, waaronder de directeur. Elk hunner vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
2. Personen die in andere organisaties als vertegenwoordiger van de vereniging zijn benoemd, houden, met inachtneming van eventuele geheimhoudingsplicht, de vereniging op de hoogte van hun bevindingen aldaar.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 12 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
5. a. Ingeval van belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. 
b. Bij ontstentenis of belet van de enig bestuurder of alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
c. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden.
d. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
- een bestuurder is geschorst;
- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is de belangen van de vereniging op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
- een bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is sprake indien het onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

WIJZIGINGEN

Artikel 17

1. Wijziging van deze Statuten kan slechts plaatsvinden bij besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. In geval van een voorgenomen statutenwijziging zal de uitnodiging ter vergadering het wijzigingsvoorstel behelzen. In afwijking van artikel 10 lid 3, zal in dergelijke gevallen de uitnodiging ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan de leden worden toegezonden. Het bepaalde in artikel 10 lid 3 (ter inzagelegging langs elektronische weg) is van toepassing.
3. Een besluit als bedoeld in lid 1 treedt in werking zodra aan alle wettelijke bepalingen is voldaan.

ONTBINDING

Artikel 18

1. Ontbinding van de vereniging vindt plaats:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
b. door insolventie na faillissement;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. In geval van een voorstel tot ontbinding der vereniging zal de uitnodiging ter vergadering het ontbindingsvoorstel behelzen. De uitnodiging zal ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan de leden worden toegezonden.
3. De bestemming van een eventueel batig saldo zal worden bepaald door de algemene ledenvergadering en, indien daartoe de gelegenheid ontbreekt, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel waar de vereniging ten tijde van het besluit tot ontbinding staat ingeschreven.

SLOTBEPALING

Artikel 19

Alle onderwerpen, waarin door deze statuten niet wordt voorzien, worden zo nodig geregeld in het huishoudelijk reglement of andere reglementen.
Geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van de Thuiswinkel.org op 10 juni 2020.