Algemene Voorwaarden Stichting Certificering

Download de certificeringsvoorwaarden (pdf)

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden Stichting Certificering. Deze zijn van toepassing indien u als (vertegenwoordiger van) een toekomstig of bestaand lid van Thuiswinkel.org de jaarlijks certificering doorloopt.

Artikel 1. Definities

 1. Deelnemer: Bestaand of toekomstig lid/deelnemer Thuiswinkel.org.
 2. Invuller: Een persoon welke werkzaam is bij Deelnemer dan wel door Deelnemer is gemachtigd om de Certificeringsvragenlijst in te vullen.
 3. Certificeringsvragenlijst: Vragenlijst, welke is gebaseerd op de Normatiek. De Certificeringsvragenlijst dient de Invuller te doorlopen in het kader van de Certificering Thuiswinkel Waarborg en Thuiswinkel Zakelijk.
 4. Stichting Certificering: Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg, gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09170118.
 5. Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.
 6. Thuiswinkel.org: Vereniging Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40407228.
 7. Website: De website van Deelnemer waarop de Certificering betrekking heeft. Hieronder worden ook extra (vergelijkbare) labels ((sub)domeinnamen en andere domeinextensies verstaan, mits deze aan Thuiswinkel.org bekend zijn gemaakt.
 8. Certificering: De controlewerkzaamheden ten aanzien van een Website, welke door de Controleur wordt uitgevoerd aan de hand van de Certificeringsvragenlijst. De Certificering wordt jaarlijks uitgevoerd.
 9. Controleur: De partij die namens Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg de Certificering uitvoert en een adviserende rol heeft richting de Stichting.
 10. Normatiek: De normatiek welke is gebaseerd op de Nederlandse consumentenwetgeving, informatieplichten, telecom- en privacywetgeving.
 11. Certificeringsportal: De webapplicatie welke door Invuller wordt gebruikt om de Certificeringsvragenlijst in te vullen en te versturen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Deelnemer en Invuller. De Invuller gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door de Certificeringsvragenlijst in te vullen en te versturen. Invuller verklaart bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Certificering

 1. De Invuller verklaart namens Deelnemer de Certificeringsvragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld en te voldoen aan de Normatiek.
 2. Invuller dient de gehele Certificeringsvragenlijst te beantwoorden en binnen de daarvoor gestelde termijnen te retourneren. De Certificering dient in ieder geval binnen drie maanden na datum van verloop van het keurmerk door de Deelnemer zijn voltooid. Voor de Invuller geldt een termijn van drie maanden na.
 3. Invuller en Deelnemer erkennen dat de Certificering een momentopname is. Jaarlijks wordt de Certificering herhaald en bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe resultaten uit de controle komen welke Deelnemer dient aan te passen.
 4. Invuller erkent dat de Certificeringsvragenlijst een niet limitatieve lijst van vragen en vereisten is waaraan Deelnemer en haar Website aan moeten voldoen.
 5. Stichting Certificering zal mede aan de hand van de uitkomst van de Certificering besluiten of aan een Deelnemer het lidmaatschap kan worden toegekend, dan wel het lidmaatschap kan worden gecontinueerd.
 6. Stichting Certificering kan ten tijde van het certificeringstraject extra vereisten stellen en de Deelnemer verplichten ook zaken op de Website aan te passen welke niet in de vragenlijst vermeld staan.
 7. Stichting Certificering behoudt zich tevens het recht voor om de Certificeringsvragenlijst aan te passen en/of te herzien. Stichting Certificering is niet aansprakelijk indien Deelnemer dan wel Invuller de Certificeringsvragenlijst hierdoor nog een keer dient in te vullen.

Artikel 4. Toegang en updates

 1. Stichting Certificering zal aan Deelnemer een gebruikersnaam verstrekken, waarmee, nadat zelf een wachtwoord is bepaald, kan worden ingelogd op de Certificeringsportal en daarmee de Certificeringsvragenlijst door Invuller kan worden ingevuld.
 2. Deelnemer en Invuller dienen de door Stichting Certificering verstrekte gebruikersnamen en zelf bepaalde wachtwoorden geheim te houden. Stichting Certificering is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Deelnemer, die zich aanmeldt op de Certificeringsportal, ook daadwerkelijk de Deelnemer is. Deelnemer dient Stichting Certificering op de hoogte te stellen als Deelnemer een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Stichting Certificering heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 5. Beschikbaarheid en support

 1. Stichting Certificering zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (tijdens kantooruren van 9:00 tot 18:00 uur) van de Certificeringsportal te realiseren.
 2. Stichting Certificering zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Certificeringsportal, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Deelnemer via de website van Thuiswinkel.org te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 3. Stichting Certificering zal Deelnemer telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Certificeringsportal. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail. Stichting Certificering zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 6. Onderhoud

 1. Stichting Certificering behoudt zich het recht voor de Certificeringsportal tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Certificeringsportal en webservers van Stichting Certificering. Stichting Certificering zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Deelnemer tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Stichting Certificering zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Certificeringsportal nimmer tot enige schade jegens Deelnemer gehouden zijn.
 2. Stichting Certificering heeft het recht de programmatuur van de Certificeringsportal van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Certificeringsportal aan meerdere Deelnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Deelnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Stichting Certificering is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Certificeringsportal.
 3. De koppelingen die Stichting Certificering met andere dienstverleners maakt, dienen te worden gezien als extra service. Stichting Certificering kan door Deelnemer niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Certificeringsportal, berusten uitsluitend bij Stichting Certificering of diens licentiegevers. Deelnemer verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Certificeringsportal dat niet exclusief en niet overdraagbaar is met als doel om de Certificering te voltooien, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat bij het betreffende abonnement is toegestaan) en voor het overige zal Deelnemer de Certificeringsportal of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Stichting Certificering toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Certificeringsportal. Indien Stichting Certificering door middel van technische bescherming de programmatuur van Stichting Certificering heeft beveiligd, is het Deelnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stichting Certificering voor directe schade geleden door Deelnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stichting Certificering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Deelnemer overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Stichting Certificering, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Deelnemer onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
 2. De totale aansprakelijkheid van Stichting Certificering voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van Stichting Certificering voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Stichting Certificering geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 tot en met 8 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Stichting Certificering.
 5. De aansprakelijkheid van Stichting Certificering wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer Stichting Certificering onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Certificering ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Certificering in staat is adequaat te reageren.
 6. Stichting Certificering is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Stichting Certificering meldt.
 8. Deelnemer vrijwaart Stichting Certificering, Thuiswinkel.org en Controleur voor alle aanspraken van derden, waaronder klanten van Deelnemer en toezichthouders, zoals de Consumentenautoriteit, OPTA en Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving. De Certificering biedt hiervoor geen garantie.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
 3. De door Stichting Certificering ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Stichting Certificering, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Deelnemer.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.