Product Liability Directive (PLD)

In September 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG). Dit voorstel moet er voor zorgen dat de productaansprakelijkheid nog actueel is in de digitale economie en beter past bij de ontwikkelingen richting een circulaire economie.

Het Parlement heeft formeel de nieuwe wetgeving goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering in maart 2024.

PLD (2)

Wat houdt de wet in?

De wet heeft betrekking op de aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door defecte producten.

Nu vallen ook software en refurbished producten onder de richtlijn. Daarnaast staat er in het voorstel dat er altijd een partij in de EU is die aansprakelijk kan worden gesteld voor schade door gebrekkige producten die rechtstreeks zijn gekocht van fabrikanten buiten de EU. Ook heeft het voorstel als doel om de bewijslast van consumenten te verlichten en de beperkingen op het indienen van schadeclaims te verminderen.

Een van de voorstellen zou erg positief uit kunnen pakken voor retailers. Het voorstel schrapt de regel dat er alleen een beroep op productaansprakelijkheid kan worden gedaan als er zaken zijn beschadigd en de schade minimaal € 500 bedraagt. Onder de huidige regeling kan de schade verhaald worden op de retailer. Met het schrappen van de drempel zou de schade direct te verhalen kunnen zijn op de producent.

Problematiek en doel

Door snelle ontwikkelingen in de digitale wereld, is er behoefte aan een herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid. De reikwijdte is niet uitgebreid genoeg meer. Daarnaast wil de Commissie via dit voorstel meer rechtszekerheid en rechtsbescherming in de digitale economie creëren.

Belangrijkste artikelen

Artikel 4 geeft de nieuwe definities weer. Deze zouden beter passen in de gemoderniseerde economie. Zo geeft artikel 4(1) aan dat geïntegreerde software ook kan vallen onder de PLD. Artikel 4(6) breidt de scope van “schade” uit met materiële verliezen als gevolg van, ‘overlijden of lichamelijk letsel, met inbegrip van medisch erkende geestelijke gezondheidsaandoeningen’.

Artikel 7 beschrijft welke marktdeelnemers aansprakelijk kunnen zijn. In 7 (4) wordt gesteld dat iemand die een product wijzigt als fabrikant van het product kan worden beschouwd. Onder dit artikel zullen refurbishers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun producten.

Wat heeft dit te maken met e-commerce?

In sommige gevallen zullen retailers te maken krijgen met zaakschade in de privésfeer door een defect product. De herziening verbreedt, zoals gezegd, de scope. Hierdoor kan het zijn dat de e-commerce-ondernemer vaker te maken zal krijgen met dergelijke claims. Er is tevens een extra provisie toegevoegd waardoor refurbischers ook onder de richtlijn zullen vallen. Het afschaffen van de drempel zal er voor zorgen dat de webwinkel niet meer aansprakelijk zal zijn voor schade onder de 500 euro, maar deze zal mogen doorverwijzen naar de producent.

Wat is ons standpunt?

Het is goed dat de PLD wordt herzien, deze richtlijn bestaat immers al bijna 40 jaar. Het voorstel past de huidige richtlijn goed aan in het kader van de groene, digitale transitie. Het is goed dat er rekening wordt gehouden met reparatie en een tweede leven van een product. Ook kan er psychologische en andere materiele schade plaatsvinden en is het belangrijk dat deze wordt gedekt. Tot slot is Thuiswinkel erg blij om te zien dat de drempel van 500 euro wordt verwijderd. Ons inziens is het namelijk niet logisch dat de retailer kan opdraaien voor schade door een defect product. Deze aansprakelijkheid hoort logischerwijs bij de producent te liggen.

Tijdslijn

Nadat het Parlement in maart de richtlijn heeft goedgekeurd, zal de de richtlijn nu ook formeel moeten worden goedgekeurd door de Raad. In Q2/Q3 wordt goedkeuring door de raad verwacht. 20 dagen na goedkeuring zal de wettekst officieel worden gepubliceerd, waarmee deze in werking treedt.  De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op producten die 24 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn op de markt worden gebracht.

 

Ga terug naar de wetgevingsagenda

 

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA