Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)

De CSRD verplicht bedrijven tot een duurzaamheidsverslaglegging, naast hun financiële rapportage. De wetgeving gaat gefaseerd gelden voor organisaties: in 2024 voor grote Europese bedrijven en voor het mkb hoogstwaarschijnlijk in 2026. De CSRD heeft als doel de transitie naar een duurzame Europese economie te versnellen.

CSRD (1900 X 200 Px)

Wat houdt de wet in?

De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven tot een duurzaamheidsverslaglegging, naast hun financiële rapportage. Deze verslaglegging bevat zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op mens en milieu. De CSRD heeft als doel de transitie naar een duurzame Europese economie te versnellen.

De wetgeving gaat gefaseerd gelden voor organisaties. In 2024 wordt de CSRD van kracht voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • meer dan 250 werknemers
  • meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar
  • meer dan 25 miljoen euro op de balans.

De bedrijven dienen te rapporteren over boekjaar 2023. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven gaat de CSRD-wetgeving gelden vanaf 2026, over boekjaar 2025. Bedrijven moeten de hele waardeketen doorlopen op ESG-data, dus kleinere bedrijven in de keten krijgen ook al eerder te maken met CSRD-wetgeving.

Wat heeft dit te maken met e-commerce?

Deze richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn Non-Financial Reporting Directive.

Inhoudelijk is een aantal zaken over de CSRD bekend. Zo verplicht de CSRD bedrijven om Environmental, Social en Governance (ESG)-cijfers in hun jaarverslag te overleggen en deze te koppelen aan een strategie. Daarom dienen organisaties ook inzicht te hebben in de ESG-data van toeleveranciers en ketenpartners. Zodoende krijgen ook kleinere ondernemingen door de ketenwerking via de grotere ketenpartners, al te maken met eisen van de CSRD. Ook is bekend dat een gemeenschappelijke set aan rapportagestandaarden wordt verplicht in heel Europa (ESRS-standaarden), en dat de inhoud en impact van de duurzaamheidsrapportage onafhankelijk beoordeeld zal worden. Door een goede implementatie kan de CSRD bijdragen aan verdere verduurzaming en meer toekomstbestendigheid van de Europese economie.

Verder worden de exacte regels hoe te rapporteren op dit moment uitgerold via ESRS’en (European Sustainability Reprorting Standards). Het raamwerk vastgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) eind 2022. Zo moeten bedrijven risico’s in kaart brengen, bepalen welke duurzaamheidsthema’s voor hen van belang zijn, doelstellingen formuleren én rapporteren over hun prestaties. De CSRD brengt dus een grote regeldruk met zich mee. Hieronder staan een aantal handvatten om voorbereidingen te treffen:

Stakeholderanalyse: De CSRD verplicht bedrijven om de wensen van stakeholders in kaart te brengen omdat stakeholders organisaties beïnvloeden en uit hun wensen en acties risico’s kunnen ontstaan.

Dubbele materialiteitsanalyse: Dit betekent dat organisaties vanuit twee verschillende perspectieven de ESG moeten benaderen. Enerzijds door de mogelijke positieve en negatieve impact van de organisatie en hun keten op het milieu, en de maatschappij (inside-out perspectief). Anderzijds door het materiële effect van duurzaamheidsgerelateerde risico’s, externe ontwikkelingen en hun invloed op prestaties van bedrijven vast te stellen (outside-in perspectief).

In kaart brengen van ESG thema’s: Naast de bedrijfsspecifieke ESG, zijn er een aantal generieke ESG thema’s waarover rapportage is verplicht voor alle bedrijven. Per thema wordt verwacht dat bedrijven informatie verschaffen over het beleid, de gestelde doelen, de actieplannen en de middelen die zij vrijmaken om hier invulling aan te geven. Het doel is om voortgang meetbaar en inzichtelijk te maken. Naast deze verplichte generieke thema’s komt er in 2023 een set aan specifieke thema’s en indicatoren voor bepaalde sectoren.

ESRS: In totaal zijn er 12 ontwerpstandaarden (ESRS’en). De eerste twee ESRS'en zijn algemeen van aard en bevatten basisprincipes en schrijven voor wat er gerapporteerd moet worden over strategie, governance en beslissingen met betrekking tot materialiteit. De overige 10 standaarden hebben betrekking op verschillende ESG-aspecten. De Nederlandse versie van de standaarden en vereisten is hier te vinden. 

Wat is ons standpunt?

Thuiswinkel.org vindt het een goede zaak dat e-commercebedrijven verslag gaan leggen over duurzaamheid. E-commercebedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van de internationale markt en zijn vaak betrokken bij complexe toeleveringsketens. Hierdoor lopen ze een risico op betrokkenheid bij schendingen op mens en milieu. Duurzaamheidsverslaglegging betekent ook het herkennen van de risico’s en het via het jaarverslag kenbaar maken. Volgens Thuiswinkel.org een stap in de goede richting, want deze uitdagende veranderingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat e-commercebedrijven op de lange termijn succesvol blijven. Steeds meer consumenten verwachten dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op mens en milieu, en e-commercebedrijven die hier niet aan voldoen, kunnen reputatieschade oplopen en klanten verliezen. Daarnaast kunnen e-commercebedrijven zich onderscheiden en een groeiend marktaandeel verwerven bij consumenten die waarde hechten aan duurzaamheid en ethisch ondernemerschap.

Tijdlijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA