Beslist.nl

[_BusinessPartners:ThuiswinkelBusinessPartnerLogo]
Business partner sinds 2007

Gecontroleerde contactgegevens

Website URL
E-mailadres
Telefoonnummer
KvK
KvK 09145924
Vestigingsadres
Meander 825
6825 MH ARNHEM
Nederland

Informatie

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met 10.000 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt beslist.nl een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door ruim 500.000 shoppers.

Beslist.nl vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal. In de laatste maanden van het jaar 2022 zijn dit de populairste producten op beslist.nl:
Consumenten kunnen de producten van een aantal webshops direct bestellen bij beslist.nl door de producten in de beslist.nl Winkelwagen te plaatsen. Shoppers hebben slechts één account nodig om bij meerdere webshops tegelijkertijd producten te bestellen en betalen. Beslist.nl zet de orders en betalingen automatisch door naar de webshops.