Verklaring tot vrijwaring van aansprakelijkheid

Logo Forus-P Thuiswinkel.org laat u als (toekomstig) lid scannen op de meest voorkomende beveiligingslekken. Deze gratis veiligheidscan wordt uitgevoerd door ForusP. Voordat deze scan uitgevoerd mag worden, dient u onderstaande vrijwaringsverklaring in te vullen en te verzenden. 

Procedure

De gang van zaken ziet er als volgt uit:

 1. ForusP zal u een vooraankondiging van de scan sturen.
 2. De scan wordt uitgevoerd.
 3. U ontvangt een e-mail met een link naar het scanrapport.
 4. Indien er kwetsbaarheden worden gevonden, dan wordt u geacht deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 5. In de tweede helft van het jaar of direct nadat de kwetsbaarheden zijn verholpen, zal er nogmaals een scan worden uitgevoerd.

Mocht u vragen hebben over de veiligheidsscan, bijvoorbeeld over tijdstippen en/of over de bevindingen dan kunt u contact opnemen met Forus-P via . Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via of 0318-648575.

Verklaring

Bedrijfsnaam:

Te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voorletters + achternaam:)

hierna te noemen: "(aankomend) lid"

en Forus-P B.V., gevestigd aan de Industrieweg Oost 21, 6662 NE Elst, te dezen vertegenwoordigd door de heer Robert J. van Manen, directeur, hierna te noemen: “Forus-P”;

overwegende dat:

 1. Thuiswinkel.org t.a.v. het Thuiswinkel Waarborg haar (aankomende) leden wil controleren op beveiligingslekken d.m.v. van een Security Scan;
 2. Het (aankomend) lid met meerdere websites c.q. labels lid kan zijn/worden van Thuiswinkel.org en voor al deze aangesloten websites toestemming verleent;
 3. Thuiswinkel.org geen enkele garantie afgeeft t.a.v. de uitkomsten van de scan;
 4. Thuiswinkel.org het rapport van de scan ongewijzigd zal aanbieden aan (aankomend) lid;
 5. Forus-P diensten verricht op het gebied van informatiebeveiliging, waarbij zij onderzoek doet naar de status van applicatiebeveiliging (hierna: Security Scans) bij (aankomend) lid;
 6. Forus-P toegang krijgt tot de applicatie(s) van het (aankomend) lid om de Security Scans uit te voeren;
 7. Het (aankomend) lid Forus-P wil vrijwaren voor aansprakelijkheid ten aanzien van alle schade, geen uitgezonderd, welke is veroorzaakt en/of mocht voortvloeien uit verrichte handelingen op basis van een door haar verrichte of te verrichten Security Scan(s) bij (aankomend) lid.

komen het volgende overeen:

Door het ondertekenen van deze vrijwaringsverklaring geeft (aankomend) lid toestemming aan Forus-P tot het uitvoeren van de Security Scan(s) om, gebruikmakend van de binnen de opdracht gespecificeerde technieken, te trachten met de geëigende middelen, de (web)applicaties van (aankomend) lid binnen te dringen.

Door deze verklaring, tevens toestemming tot het uitvoeren van de Security Scan(s), vrijwaart (aankomend) lid Forus-P van enige civiele en/of strafrechtelijke rechtsvervolging die betrekking zou hebben op overtreding van wetgeving op het gebied van computercriminaliteit en/of bescherming privacy gevoelige gegevens, verband houdend met de uitvoering van de Security Scan(s).

Met de toestemming tot het uitvoeren van de Security Scan(s) vrijwaart (aankomend) lid Forus-P van aansprakelijkheid ten aanzien van alle schade, geen uitgezonderd, veroorzaakt door de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Ook wordt Forus-P door (aankomend) lid gevrijwaard van enige aansprakelijkheid veroorzaakt door beveiligingsincidenten in de toekomst.

Forus-P zal de scan uitvoeren met als enkel doel kwetsbaarheden in de software van de webapplicaties van (aankomend) lid op te sporen en deze direct aan (aankomend) lid te rapporteren zodat (aankomend) lid deze kwetsbaarheden kan (laten) repareren. Forus-P en haar personeelsleden zullen al hun kennis aanwenden om mogelijke schade door toedoen van de scans te voorkomen en indien nodig te beperken.

Aldus overeengekomen op (datum:)

Ondertekend door
(voorletters & achternaam:)

(e-mailadres:)

Relatiecode: (de code staat vermeld in de e-mail die u ontvangen heeft)

* verplicht veld