6 juli 2017

Geschillencommissie Thuiswinkel: feiten en cijfers 2016

logo geschillencommissie Consumenten hebben soms klachten over een webwinkel of een product/dienst. Wanneer onderling geen oplossing gevonden kan worden, heeft zowel de consument als de webwinkel de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel. Uit cijfers blijkt dat het aantal ingebrachte zaken in 2016 aanzienlijk is gedaald. Een groot compliment dus!
In 2016 zijn er 51 uitspraken gedaan, in 2015 waren dat er nog 98. Klachten hebben in 2016 dus minder vaak geleid tot een juridisch geschil bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). In 2017 lijkt deze trend door te zetten. Dat is een groot compliment aan alle leden van Thuiswinkel.org ­– en aan de juridische afdeling van Thuiswinkel.org. 
De juridische afdeling van Thuiswinkel.org probeert haar steentje bij te dragen aan het verminderen van het aantal geschillen bij de SGC. Dit doet zij door te adviseren, te bemiddelen en te signaleren als er problemen ontstaan. Op die manier kunnen onze juristen vaak voorkomen dat een consument naar de SGC stapt. 

Procedure voor het indienen van klachten

Consumenten moeten altijd eerst aan het betreffende bedrijf laten weten dat ze ontevreden zijn. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden, kunnen consumenten contact opnemen met Thuiswinkel.org voor bemiddeling.

Een consument kan een geschil ook indienen bij de Geschillencommissie. Als de consument dat wil, dan is de ondernemer aan deze keuze gebonden. De consument moet het geschil uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop hij de klacht indiende bij de ondernemer schriftelijk voorleggen aan de commissie. 
Maar leden kunnen ook een geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De consument krijgt dan vijf weken de tijd om aan te geven of hij daarmee instemt. Als het lid de keuze van de consument niet binnen deze termijn heeft vernomen of als de consument niet instemt, dan kan het lid de kwestie niet voorleggen aan de geschillencommissie. De weg naar de rechter staat dan uiteraard nog wel open. 

Een geschil wordt niet in behandeling genomen, of de behandeling zal gestaakt worden, als er aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 

Sparren met het juridische team van Thuiswinkel.org

Op iedere werkdag kun je met ons juridisch team overleggen over de praktijkkwesties die je tegenkomt. Jij beschikt over de praktijkervaring, wij kunnen de nodige juridische handvatten aanreiken. We voorkomen daar samen niet mee dat er geschillen ontstaan, maar we kunnen het aantal wellicht naar beneden krijgen. Een consument dient immers altijd eerst de klacht bij jou voor te leggen, voordat hij naar de geschillencommissie kan stappen. Alle uitspraken van de geschillencommissie kun je terugvinden via Mijn Account.