25 april 2017

Europa-brede toegankelijkheidswet stapje dichterbij

Logo drempelsvrij, groen mannetje

De leden van de IMCO (Interne markt en consumentenbescherming) Committee van het Europees Parlement stemden op 25 april jl. met nipte meerderheid vóór het conceptrapport van Rapporteur Morten Løkkegaard over het voorstel voor een Europese Accessibility Act. De wet is bedoeld om mensen met een beperking (handicap of chronische ziekte) gelijkwaardige toegang te verlenen tot producten en diensten. Thuiswinkel.org zond de betrokken Nederlandse Parlementsleden vorige week nog haar visie ten aanzien van deze wet.

De Europese Commissie publiceerde in december 2015 een voorstel voor een Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (European Accessibility Act). Thuiswinkel.org ziet toegankelijkheid als een kans en streeft ernaar om mensen met een functionele beperking gelijkwaardige toegang te bieden tot goederen en diensten. De originele versie van de Accessibility Act kende in sommige gevallen echter een disproportionele impact op bedrijven. Thuiswinkel.org deed daarom een aantal aanbevelingen die beter in verhouding staan tot het beoogde doel. Zij sloot zich daarmee aan bij de position paper over de European Accessibility Act, die Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, onlangs publiceerde.

Twee aanbevelingen

We willen hier graag twee aanbevelingen uit deze paper uitlichten:

  1. Laat ruimte voor innovatie en zelfregulering

    Het verplicht stellen van functionele eisen aan websites beperkt de innovatiekansen. Daarom moet de sector een stimulans hebben om toegankelijkheid te waarborgen terwijl er ruimte blijft voor ondernemersvrijheid en (alternatieve) oplossingen die financieel gezien in verhouding staan tot (hetzelfde) doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefonische bereikbaarheid met persoonlijke winkelbegeleiding voor blinden of slechtzienden. 

  2. Verduidelijk de reikwijdte van de richtlijn

    Thuiswinkel.org pleit voor een toekomstbestendig kader, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de verschillende vormen van functionele beperkingen als de grootte en eigenschappen van de organisatie die aan de normen moeten voldoen. De impact van de richtlijn op het mkb is groot (zie de effectenonderzoeken voor kleine en middelgrote bedrijven van de Duitse Händlerbund). Het mkb zou daarom buiten de scope van de richtlijn moeten vallen.

Mooie resultaten

Thuiswinkel.org is blij dat de IMCO Committee, onder leiding van rapporteur Marten Løkkegaard, het voorstel op een aantal punten heeft verbeterd. Zo zijn micro-ondernemingen vrijgesteld van de verplichtingen en kunnen andere bedrijven zich beroepen op uitzonderingen wanneer aanpassingen onevenredig zijn. Daarnaast is het rapport van Løkkegaard gebaseerd op algemene principes waardoor het de industrie meer ruimte biedt om zelf concrete functie-eisen te ontwikkelen.

Thuiswinkel.org blijft de Europese ontwikkelingen rondom het voorstel op de voet volgen. Op dit moment moet de plenaire stemming van het Europees Parlement over de Accessibility Act nog plaatsvinden. Als dit is gebeurd, kunnen de besprekingen tussen het Parlement en de Raad van Ministers over het finaliseren van de wet beginnen.

Meer weten over toegankelijkheid en webwinkels?

Thuiswinkel.org werd onlangs door Stichting Accessibility weer gecertificeerd op basis van de webrichtlijnen niveau WCAG2-A. Dit betekent dat iedereen haar website kan gebruiken, waaronder mensen met een functionele beperking. Daarnaast werkt Thuiswinkel.org aan verschillende initiatieven om de bewustwording van het nut en de noodzaak van toegankelijkheid te vergroten onder haar leden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie onze webpagina Digitale toegankelijkheid.