Hvordan kan du være sikker, mens du handler online? Hver gang du køber noget online, sætter du gang i en kompliceret proces for at få din ordre leveret til din hoveddør. En stor del af denne proces er uden for din kontrol, fordi den administreres af den e-forhandler, du har købt et produkt eller en tjeneste fra, men hvad kan du gøre for at sikre, at dine onlinekøb er så sikre og beskyttede som muligt? Og hvilke rettigheder har du, hvis noget går galt? Vi deler alt, hvad du behøver at vide om sikker online shopping med dig.   

Sandt eller falsk? 

Alle kan være e-forhandlere. Så hvordan kan du sikre dig, at du har at gøre med en pålidelig sælger, der rent faktisk sender det, du har købt? Sådan kan du skelne ægte fra svigagtige websteder og være sikker, mens du handler online

LÆS MERE

Hvad er Shopping Secure? 

Shopping Secure er det førende tillidsmærke for onlineforhandlere, og vores medlemmer skal gennemgå en streng certificeringsproces hvert år. Det er kun de allerbedste e-forhandlere, der får lov til at blive medlemmer, så du kan være sikker og e-handle, indtil du falder om!

LÆS MERE