Reglement gebruik logo's

De logo's zijn te downloaden viaMijn Account

Artikel 1 – Afbeelding

a) Het logo van Thuiswinkel.org bestaat in de volgende uitvoering als hieronder aangegeven.

b) Het logo van Thuiswinkel Waarborg bestaat in de volgende uitvoeringen als hieronder aangegeven.  

       

c) Het logo van Thuiswinkel Zakelijk bstaat in de volgende uitvoeringen als hieronder aangegeven:


d) De kleuren van de hierboven afgebeelde logo’s dragen de kleurcodes PMS 1787C (rood), PMS 382C (groen) en PMS 419C (zwart).

Artikel 2 – Verkrijgbaarheid

De afbeeldingen van de logo’s onder artikel 1, lid b en c, kunnen gedownload worden van de website van Thuiswinkel.org: www.thuiswinkel.org, of kunnen worden opgevraagd bij het .

GEBRUIK

Artikel 3 – Logo Thuiswinkel.org

Het gebruik van het logo onder artikel 1, lid a, is voorbehouden aan uitingen van Thuiswinkel.org, zonder individueel gebruiksrecht voor de leden. Leden en derden zijn slechts met uitdrukkelijke toestemming van Thuiswinkel.org gerechtigd dit logo in hun uitingen te gebruiken.

Artikel 4 – Logo Thuiswinkel Waarborg

B2C-leden van Thuiswinkel.org hebben het niet overdraagbare recht en worden geacht de onder artikel 1, lid b, genoemde logo’s te gebruiken in hun commerciële uitingen. B2C-leden hebben tevens het recht deze logo’s in hun (niet-commerciële) correspondentie te voeren. Door het gebruik van de logo’s wordt aan (potentiële) klanten kenbaar gemaakt dat het bedrijf de gedragsregels van Thuiswinkel.org onderschrijft.

Artikel 5 –​ Logo Thuiswinkel Zakelijk

B2B-leden van Thuiswinkel.org hebben het niet overdraagbare recht en worden geacht de onder artikel 1, lid c, genoemde logo’s te gebruiken in hun commerciële uitingen. B2B-leden hebben tevens het recht deze logo’s in hun (niet-commerciële) correspondentie te voeren. Door het gebruik van de logo’s wordt aan (potentiële) klanten kenbaar gemaakt dat het bedrijf de gedragsregels van Thuiswinkel.org onderschrijft.​  

Artikel 6 – Einde gebruik

Zodra een bedrijf ophoudt lid te zijn van Thuiswinkel.org dient het elk gebruik van de logo's te beëindigen. Indien een bedrijf als lid geschorst wordt, dienen gedurende de schorsing de logo’s van de website van het bedrijf verwijderd te zijn. Het bedrijf verbindt zich reeds nu voor alsdan ieder verder gebruik van de logo’s onverwijld na te laten.

PRESENTATIE

Artikel 7 – Uitvoering

De logo's mogen uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering als afgebeeld in artikel 1, lid b en c.

Artikel 7 – Formaat

De formaten van de logo’s zijn niet aan afmetingen gebonden. 

Artikel 8 – Plaats

Geen voorschriften worden gegeven ten aanzien van de plaats in de commerciële uiting of correspondentie. Bij gebruik van de in artikel 1, lid b en c, genoemde logo’s op websites, wordt aanbevolen deze ten minste op de homepage of landingspagina te plaatsen.

Artikel 9 – Doorlinken

Indien de in artikel 1, lid b en c, genoemde logo’s worden afgebeeld op websites of in andere digitale uitingen, dienen de logo’s aanklikbaar te zijn en de gebruiker door te linken naar het Thuiswinkel Certificaat. De daartoe benodigde hyperlink wordt door Thuiswinkel.org beschikbaar gesteld.​

Artikel 10 – Kleurstelling

Ten aanzien van de kleurstelling wordt voorgeschreven dat de afbeelding van de logo’s bedoeld onder artikel 1 wordt afgebeeld in de voorgeschreven kleuren. Betreft het een gedrukte commerciële uiting in zwart-wit, dan kunnen de logo’s in zwart-wit worden afgebeeld. De logo’s in zwart-wit zijn verkrijgbaar als voorzien in artikel 2.

​ 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 – Maatregelen

Indien het bedrijf handelt in strijd met enige hiervoor vermelde op het bedrijf rustende verplichting, hetzij gedurende het lidmaatschap van Thuiswinkel.org, hetzij nadat dit lidmaatschap is beëindigd, heeft het bestuur van de vereniging de mogelijkheid maatregelen te nemen conform artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Een eventueel alsdan op te leggen boete is onmiddellijk opeisbaar, is niet voor matiging door de rechter vatbaar en onverminderd de verplichting van het bedrijf om de niet nagekomen verplichting alsnog na te leven.

Artikel 12 – Aanspraken

Thuiswinkel.org is verplicht het bedrijf zowel in als buiten rechte zoveel mogelijk terzijde te staan bij verweer tegen de aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het logo. Thuiswinkel.org vrijwaart het bedrijf voor alle kosten, waaronder proceskosten en schadevergoedingen, waartoe de onderneming veroordeeld zou worden indien blijkt dat de toepassing van de in artikel 1, lid b en c, genoemde logo’s door het bedrijf inbreuk maakt op de rechten van derden. In een eventuele procedure tegen het bedrijf waarbij een derde enige bewering als vorenbedoeld tracht waar te maken, is het bedrijf verplicht om aan Thuiswinkel.org de mogelijkheid te bieden zich in dit proces te voegen of hierin te interveniëren.

Artikel 13 – Overige bepalingen

De bepalingen van de Statuten en overige reglementen van Thuiswinkel.org zijn onverkort van toepassing.

 

Geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van Thuiswinkel.org op 18 januari 2017 te Utrecht