Reglement gebruik logo's

Download Reglement Gebruik Logo's (pdf)

De logo's zijn te downloaden viaMijn Account

LOGO'S

Artikel 1 – Afbeelding

a. Het logo Thuiswinkel.org bestaat in de volgende uitvoeringen:

 

n.v.t.

b. Het logo Thuiswinkel Waarborg bestaat in de volgende uitvoeringen:c. Het logo Shopping Secure is de internationale variant van Thuiswinkel waarborg en bestaat in de volgende uitvoeringen:d. Het logo Thuiswinkel Zakelijk bestaat in de volgende uitvoeringen:e. Het logo Shopping Secure B2B is de internationale variant van Thuiswinkel Zakelijk en bestaat in de volgende uitvoeringen:f. Het logo Thuiswinkel Platform bestaat in de volgende uitvoeringen: n.v.t.

g. Het logo Shopping Platform is de internationale variant van Thuiswinkel Platform en bestaat in de volgende uitvoeringen: n.v.t.

De kleuren van de hierboven afgebeelde logo’s dragen onderstaande kleurcodes:

Artikel 2 – Verkrijgbaarheid

De logo’s onder artikel 1, lid b tot en met g, kunnen, door degenen die op grond van dit reglement gerechtigd zijn de betreffende logo’s te gebruiken, gedownload worden via de website van Thuiswinkel.org: www.thuiswinkel.org, of kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

GEBRUIK

Artikel 3 – Logo Thuiswinkel.org

Het gebruik van het logo onder artikel 1, lid a, is voorbehouden aan uitingen van Thuiswinkel.org, zonder individueel gebruiksrecht voor de leden. Leden en derden zijn slechts met uitdrukkelijke toestemming van Thuiswinkel.org gerechtigd dit logo in hun uitingen te gebruiken.

Artikel 4a – Logo Thuiswinkel Waarborg op website,  app of platform

B2c-leden van Thuiswinkel.org (niet zijnde een platform), die met goed gevolg de certificering hebben doorlopen, hebben het niet overdraagbare recht en worden geacht de onder artikel 1, lid b, afgebeelde logo’s te gebruiken in hun commerciële uitingen. B2c-leden hebben tevens het recht deze logo’s in hun (niet-commerciële) correspondentie te voeren. Door het gebruik van de logo’s wordt aan (potentiële) klanten kenbaar gemaakt dat het bedrijf zich houdt aan de gedragsregels van Thuiswinkel.org.

Artikel 4b – Logo Shopping Secure

Het onder artikel 1, lid c, afgebeelde logo is de internationale variant van het Thuiswinkel Waarborg logo en mag uitsluitend gevoerd door internationaal actieve webshops, mits deze ook internationaal gecertificeerd zijn door Thuiswinkel.org.

Artikel 5a – Logo Thuiswinkel Zakelijk

B2b-leden van Thuiswinkel.org (niet zijnde een platform), die met goed gevolg de certificering hebben doorlopen, hebben het niet overdraagbare recht en worden geacht de onder artikel 1, lid d, genoemde logo’s te gebruiken in hun commerciële uitingen. B2b-leden hebben tevens het recht deze logo’s in hun (niet-commerciële) correspondentie te voeren. Door het gebruik van de logo’s wordt aan (potentiële) klanten kenbaar gemaakt dat het bedrijf zich houdt aan de gedragsregels van Thuiswinkel.org.

Artikel 5b – Logo Shopping Secure b2b

Het onder artikel 1, lid e, afgebeelde logo is de internationale variant van het Thuiswinkel Zakelijk logo. B2b-leden van Thuiswinkel.org kunnen dit logo gebruiken voor hun internationale activiteiten. Hiervoor gelden dezelfde gebruiksregels als vermeld in artikel 5a.

Gecertificeerde platformen van Thuiswinkel.org hebben het niet overdraagbare recht en worden geacht de onder artikel 1 lid f genoemde logo’s te gebruiken in hun commerciële uitingen. Gecertificeerde platformen hebben tevens het recht deze logo’s in hun (niet-commerciële) correspondentie te voeren. Door het gebruik van de logo’s wordt aan (potentiële) klanten kenbaar gemaakt dat het bedrijf zich houdt aan de gedragsregels van Thuiswinkel.org.

Artikel 6b – Logo Shopping Platform

Het onder artikel 1, lid g, afgebeelde logo is de internationale variant van het Thuiswinkel Platform logo. Platform-leden van Thuiswinkel.org kunnen dit logo gebruiken voor hun internationale activiteiten. Hiervoor gelden dezelfde gebruiksregels als vermeld in artikel 6a.

Artikel 7 – Einde gebruik

Zodra een bedrijf ophoudt lid te zijn van Thuiswinkel.org, dan wel ophoudt te voldoen aan de certificeringseisen, dient het elk gebruik van de logo's te beëindigen. Indien een bedrijf als lid geschorst wordt, dienen gedurende de schorsing de logo’s van de website van het bedrijf verwijderd te zijn.
Het bedrijf verbindt zich reeds nu voor alsdan ieder verder gebruik van de logo’s onverwijld na te laten.

 

PRESENTATIE

Artikel 8 – Uitvoering

De logo's mogen uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering als afgebeeld in artikel 1, lid b tot en met g.

Artikel 9 – Formaat

De formaten van de logo’s zijn niet aan afmetingen gebonden.

Artikel 10a – Plaats - Voor leden die verkopen via een eigen kanaal zoals een webshop of app:

Geen voorschriften worden gegeven ten aanzien van de plaats van het logo in de commerciële uiting of correspondentie. Bij gebruik van de in artikel 1 genoemde logo’s op websites, wordt aanbevolen deze ten minste op de homepage of landingspagina te plaatsen.

Artikel 10b – Plaats - Voor leden die verkopen via een platform of zelf platform c.q. bemiddelaar tussen kopers en verkopers zijn:

Het logo mag alleen getoond worden op plaatsen waar het duidelijk is met wie de consument of het bedrijf de koop- c.q. bemiddelingsovereenkomst sluit. Het logo is verbonden met de uiteindelijke verkoper c.q. bemiddelaar die gecertificeerd lid is van Thuiswinkel.org. Dit kan het platform zelf zijn (bemiddelaar) en/of een gecertificeerde verkoper op het platform. Het logo kan dan geplaatst worden in directe relatie tot de gecertificeerde verkoper in de koop box, in de pop-up van verkoper, op de productdetailpagina, verkoper pagina, en dergelijke. Plaatsing van het platform logo op de homepage of algemene footer/header waar ook producten of diensten van niet-gecertificeerde leden zichtbaar zijn, is toegestaan uitsluitend met bijschrift “platform”.
Bovenstaande is ook van toepassing op overzichten zoals betaalspecificaties, orderoverzichten, facturen, pakbonnen, etc..

Artikel 11 – Doorlinken

Indien de in artikel 1 genoemde logo’s worden afgebeeld op websites of in andere digitale uitingen, dienen de logo’s aanklikbaar te zijn en de gebruiker door te linken naar het Thuiswinkel Certificaat. De daartoe benodigde hyperlink wordt door Thuiswinkel.org beschikbaar gesteld.

Artikel 12 – Kleurstelling

Ten aanzien van de kleurstelling wordt voorgeschreven dat de afbeelding van de logo’s bedoeld onder artikel 1 wordt afgebeeld in de voorgeschreven kleuren. De logo’s in zwart-wit of met witte randen voor op een zwarte achtergrond kunnen gedownload worden via de website van Thuiswinkel.org, of kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 – Maatregelen

Indien het bedrijf handelt in strijd met enige hiervoor vermelde op het bedrijf rustende verplichting, hetzij gedurende het lidmaatschap van Thuiswinkel.org, hetzij nadat dit lidmaatschap is beëindigd, heeft het bestuur van de vereniging de mogelijkheid maatregelen te nemen conform artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Een eventueel alsdan op te leggen boete is onmiddellijk opeisbaar, is niet voor matiging door de rechter vatbaar en onverminderd de verplichting van het bedrijf om de niet nagekomen verplichting alsnog na te leven.

Artikel 14 – Aanspraken

​Thuiswinkel.org is verplicht het bedrijf zowel in als buiten rechte zoveel mogelijk terzijde te staan bij verweer tegen de aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het logo. Thuiswinkel.org vrijwaart het bedrijf voor alle kosten, waaronder proceskosten en schadevergoedingen, waartoe de onderneming veroordeeld zou worden indien blijkt dat de toepassing van de in artikel 1, lid b en c, genoemde logo’s door het bedrijf inbreuk maakt op de rechten van derden. In een eventuele procedure tegen het bedrijf waarbij een derde enige bewering als vorenbedoeld tracht waar te maken, is het bedrijf verplicht om aan Thuiswinkel.org de mogelijkheid te bieden zich in dit proces te voegen of hierin te interveniëren.

Artikel 15 – Overige bepalingen

De bepalingen van de Statuten en overige reglementen van Thuiswinkel.org zijn onverkort van toepassing.

 

Geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van Thuiswinkel.org op  10 juni 2020